Najnovije vijesti

Javni poziv za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

05/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
GRADAČAC

Gradonačelnik Grada Gradačac poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, zavisno od vrste korištenja zemljišta, daje se u zakup na rok do 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika, odnosno do 10 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje.  

Minimalna površina na koju se može aplicirati iznosi 1 ha (jedan hektar).

Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, po katastarskim kulturama utvrđena je u Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Gradačca.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Gradačca dodijeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Gradačca i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata po kriterijima utvrđenim u Pravilniku o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu grada Gradačca  ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC

H.K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom: “Ne otvarati – po Javnom pozivu za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačac“.

Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do 15.4.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju kriterije propisane javnim oglasom/natječajem neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac zahtjeva i izjave, kopije katastarskog plana, tekst Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca i tekst Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali Grada Gradačac, šalter broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati na šalteru broj 9 direktno ili putem telefona: 035/369-750 ili 035/369-777.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube