Najnovije vijesti

Javni poziv za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela /komisija Gradskog vijeća Gradačac

21/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela /komisija Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj:1/19), člana 5. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 11/17) i Zaključka Gradskog vijeća broj: 01-04-300/22 od 14.09.2022. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 8/22), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeće Gradačac raspisuje 

JAVNI POZIV

za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela/komisija Gradskog vijeća

 

 1. Naziv pozicije:

– Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju Gradskog vijeća Gradačac – dva člana iz reda stručnih radnika koji nisu članovi Gradskog vijeća,

– Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac – jedan član iz reda stručnih radnika koji nisu članovi Gradskog vijeća.

 

 1. Opis pozicije:

Regulisano Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Gradačac (prečišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac, “Službeni glasnik Općine Gradačac”, broj: 3/14, 6/15 i 2/19 i “Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 2/20).

 

 1. Naknada za rad:

Naknada za rad članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća propisana je Odlukom o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih rijela i OIK-e (“Službeni glasnik Općine Gradačac”, broj: 1/14) i izmjenama Odluke o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih rijela i OIK-e (“Službeni glasnik Općine Gradačac”, broj 10/18 i 14/21).

 

 1. Trajanje mandata:

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća biraju se do isteka mandata od četiri godine članovima Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju i Komisije za priznanja i imenovanje imenovanih na 1. redovnoj sjednici Gradskog vijeća 28.01.2021. godine Rješenjem broj: 01-04-24/22 i Rješenjem broj: 01-04-22/22.

 

 1. Opći uslovi

Kandidati za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. 2. da je stariji od 18 godina,
 3. 3. da ima prebivalište na području grada Gradačac,
 4. 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnog poziva,
 5. 5. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 6. 6. da nije osuđivan za krivično djelo.

 

 1. Posebni uslovi 

Kandidati za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. a) visoka ili viša stručna sprema (po mogućnosti odgovarajućeg zanimanja zavisno u koje se radno tijelo kandiduje).

Izuzetno od stava 1. ovog člana za vanjskog člana može biti imenovana osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu IV stepena s višegodišnjiim iskustvom i dokazanim rezultatima u radu radnih tijela Općinskog/Gradskog vijeća. 

 

 1. Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

 • – kraću biografiju;
 • – uvjerenje o državljanstvu BiH;
 • – CIPS-ovu prijava mjesta prebivališta, ne starije od 6 mjeseci;
 • – ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
 • – ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog poziva;
 • – ovjerenu izjavu kandidata da se na njih ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • – ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivična djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju.

 

U roku od petnaest dana od dana imenovanja kandidati koji budu imenovani za člana radnog tijela bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–   Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Gradačac, Radiju Gradačac i na oglasnoj ploči Grada Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biti će obavljen intervju.

O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Javni poziv ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac“.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                  KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA

                                                 GRADKOG VIJEĆA GRADAČAC

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube