Najnovije vijesti

Javni poziv za nevladine organizacije i javne ustanove iz oblasti kulture

15/04/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za nevladine organizacije i javne ustanove iz oblasti kulture
Gradska uprava

Naosnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19) i člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18), Gradonačelnik 15. aprila 2022. godine, objavljuje 

J A V N I P O Z I V

za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD)/nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova iz oblasti kulture kojima je osnivač Grad Gradačac, a koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) i javne ustanove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa javnim interesom i razvojnim ciljevima Grada Gradačac (Strategija Općine Gradačac 2014-2023).

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su u Budžetu Grada Gradačac na ekonomskim pozicijama:

614121 – kultura……………………………………u iznosu od 40.000,00 KM,

614324/11 – ostala udruženja………………u iznosu od 50.000,00 KM,

61324 /12 – mladi ……………………………………u iznosu od 5.000,00 KM,

614324/13 – manifestacije i sajmovi…….u iznosu od 16.000,00 KM.

Projektni prijedlozi treba da se odnose na sljedeće prioritetne oblasti:

KULTURA

– Organizacija tradicionalnih kulturnih manifestacija, smotre folklora, smotre horova, obilježavanje datuma iz oblasti kulture, istorije i sl..

– Projekti iz oblasti dramskog, filmskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva;

MLADI

– Volonterski rad u zajednici,

– Priprema i održavanje edukacija i radionca koje pomovišu aktivizam mladihi i organizacija međunarodnih kampova.

MANIFESTACIJE I SAJMOVI

– Organizacija manifestacija i sajmova koji imaju za cilj predstavljanje rezultata u organskoj proizvodnji hrane i promovisanje zdravih životnih navika;

– Organizacija ostalih tradicionalnih sajmova i manifestacija.

OSTALA UDRUŽENJA

– Unapređenje i zaštita životne okoline;

– Obilježavanje međunarodnih datuma (oblasti:ekologija, zdravlje, dječija nedjelja, ljudska prava i sl.);

– Socijalni i humanitarni projekti, projekti međugeneracijske solidarnosti;

– Realizacija aktivnosti Akcionog plana za koheziju zajednice – Detaljan opis ove oblasti nalazi se u smjernicama koje su sastavni dio javnog poziva.

Minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi……………………..800,00 KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi…………………..4.000,00 KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih projekta je 31.12. 2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama, za sve registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija)u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i javne ustanove čije je osnivač Grad Gradačac.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaćiu Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva, web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.). 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 15.4.2022. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com , lično preuzimanjem sa web stranice Grada Gradačac (www.gradacac.ba.) ili u Gradskoj upravi – kancelarija broj 23.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem adrese: sadija.huseljic@gmail.com , pitanja se mogu postavljati do 10.5.2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a:

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac.

Prijava na javni poziv

Rok za predaju aplikacija je 13.5.2022. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

Broj: 02 – 36 – 1054/22.

U Gradačcu, 15.4. 2022. godine

DOWNLOAD

Smijernice i potrebni obrasci

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube