Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

19/01/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu
GRADAČAC

Rok za predaju aplikacija je   14.2.2022. godine

Na osnovu člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19), člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 6/18.) i Budžeta Grada Gradačac – Odluke o izvršenju Budžeta  Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 14/21), Gradonačelnik  dana,    17.1. 2022. godine,  objavljuje

    J A V N I   P O Z I V

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Grada Gradačac

( Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

1.1.    stvaranje preduslova za  takmičenje  sportskih klubova  u  2022. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju

gradskih školskih  takmičenja;

       1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

       1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

 

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji: 614122 –  transfer za sport  u iznosu   595.000,00KM.

 

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi…………………….1.000,00  KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu  iznosi………………….240.000,00  KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve  registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva,  web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba.).

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od  18.1.2022.godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com , lično preuzimanjem sa  web stranice Grada Gradačac(www.gradacac.ba.) ili  u Gradskoj upravi, kancelarija broj 23.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem  adrese: sadija.huseljic@gmail.com ,   pitanja se mogu postavljati do  10.2.2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj (zapečaćenoj)  koverti sa naznakon za Javni poziv za projekte OCD-a, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati,  na sljedeću adresu:

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv

Rok za predaju aplikacija je   14.2.2022. godine. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog  roka   bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i naznaku “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba .

Napomena: Prilikom planiranja projekta aplikanti su obavezni uzeti u obzir mjere i preporuke nadležnih institucija izdatih u cilju zaštite od  širenja korona virusa (COVID-19)  i odgovorni su za primjenu mjera i preporuka koje budu na snazi u vrijeme realizacije projekta, ukoliko isti bude odobren.  

DOWNLOAD

Set potrebne dokumentacije

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube