Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa područja grada Gradačac iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu

21/02/2023 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa područja grada Gradačac iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu
GRADAČAC

Na osnovu odredbi člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 49/06 i 51/09) , člana 39. Statuta Grada Gradačac ( “Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 10/22) i člana 2. Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i  članovima njihovih  porodica sa područja grada Gradačac, broj: 02-04-208/22 od 31.01.2022.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac  o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane

pomoći braniocima i članovima njihovih porodica  sa područja grada Gradačac

 iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu

I

PREDMET JAVNOG POZIVA je odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa područja grada Gradačac iz sredstava utvrđenih  kriterijima raspodjele sredstava  – Tekući transferi  pojedinicima – Beneficije za socijalnu zaštitu, planiranih u  Budžetu Grada Gradačca za 2023. godinu  u iznosu od 30.000,00 KM.

II

PRAVO UČEŠĆA na javnom pozivu imajudemobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca,udove umrlih ratnih vojnih invalida, udove umrlih demobilisanih boraca i članovi njihovih porodica sa područja grada Gradačac i to za:

a)      prevazilaženje izuzetno teške materijalne situacije, u smislu neophodnosti 

                          novčanih sredstava za egzistencijalne životne potrebe,

b)     nabavku lijekova,

c)      liječenje od teških oboljenja u BIH i inostranstvu (vlastito liječenje i liječenje članova uže porodice).                                                      

Članovi uže porodice prema odredbama Pravilnika smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu do navršene 25 godine života.

III

KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Podnosioci   zahtjeva  trebaju da ispune sljedeće  kriterije i to da:

a)      imaju mjesto prebivališta na području grada Gradačac,

b)     imaju  borački  status,

c)      posjeduju dokumentaciju propisanu javnim pozivom  za odobravnje jednokratne novčane pomoći.

IV

VISINA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI – Podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na jednokrantnu  novčanu  pomoć jednom u toku kalendarske godine,  i to za:

–        pravo iz tačka 2. a)  u  maksimalnom iznosu  do  100,00 KM;

–        pravo iz tačka 2. b)  u  maksimalnom iznosu  do  150,00 KM;

–        pravo iz tačka 2. c)  u  maksimalnom iznosu  do  300,00 KM.

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA: Zahtjev za odobravanje jednokratne novčane pomoći se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba) ili u Centru za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6. gradske uprave Gradačac.

Podnosioci zahjeva u svrhu odobravanja jedokratne novčane pomoći na ime prevazilaženje izuzetno teške materijalne situacije i nabavke lijekova uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente:

1. Kućnu listu;

2. Uvjerenje o prebivalištu – CIPS – prijava;

3. Dokaz  o pripadnosti boračkoj populaciji  (uvjerenje Odjela odbrane, uvjerenje Gradske

    službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu o

    priznatom  statusu:  porodice poginulog borca, ratnog vojnog  invalida ili članova

    njihovih porodica);

4. Dokaze o ukupnom prihodu domaćinstva –  za  sve punoljetne članove domaćinstva

   (platna   lista, ček od penzije, uvjerenje Biro-rada ili uvjerenje Porezne ispostave, uvjerenje

Centra za socijalni rad, uvjerenje Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti,       boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu);

      5. Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana domaćinstva izdat od

          strane ovlaštene zdravstvene ustanove-medicinska dokumentacija;

6. Predračun za nabavku lijekova;

7. Za udove umrlih RVI i DB – Izvod iz MKR za udovu i Izvod iz MKU za supruga;  

       8. Tekući račun podnosioca zahtjeva.

Podnosioci zahjeva u svrhu odobravanja jednokratne novčane pomoći na ime  težih oboljenja uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente:

       1. Kućna lista;

2. Uvjerenje o prebivalištu-CIPS-prijava;

3. Dokaz  o pripadnosti boračkoj populaciji  (uvjerenje Odjela odbrane, uvjerenje Gradske

    službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu o

    priznatom  statusu:  porodice poginulog borca, ratnog vojnog  invalida ili članova

    njihovih porodica);

      4. Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana domaćinstva izdat od

          strane ovlaštene  zdravstvene ustanove – medicinska dokumentacija;

      5. Tekući račun podnosioca zahtjeva.

Navedena  dokumentacija ne može biti starija od 3  mjeseca izuzev medicinske dokumentacije koja ne može biti starija od 6  mjeseci.

VI

NAČIN ODLUČIVANJA: Po zahtjevu podnosioca  odlučuje Komisija za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica koju imenuje  Gradonačelnik. Komisija  jednom mjesečno razmatra pristigle zahtjeve. Nakon razmatranja zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći, Komisija donosi prijedlog odluke o odobravanju i visini novčane pomoći i istu dostavlja Gradonačelniku koji  donosi Odluku o odobravanju sredstava.                                                                   

VII

PREDAJA ZAHTJEVA: Zahtjev za  odobravanje jednokratne novčane pomoći podnosi  se Gradskoj

službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu  u zatvorenoj koverti 

sa naznakom,  „Javni poziv za  odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima

njihovih porodica sa područja grada Gradačac iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu“,

neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6.  gradske uprave Gradačac, svakim

radnim danom (ponedjeljak-petak) od 07.30 do 16.00 sati.

VIII

KRAJNJI ROK  za dostavljanje zahtjeva ističe 30.11.2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

ZAHTJEV JNP BiZ

 Broj:  02 -11-2-378/23.

Datum: 09.02.2023. godine                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      

         GRADONAČELNIK

                                                                                                                     Edis Dervišagić

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube