Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca

04/09/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca
GRADAČAC

GRADONAČELNIK

Broj: 02-20-1756/22

Gradačac, 31.08.2022. godine

Na osnovu člana 7. stav.2 tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, br. 1/19) i Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Gradačca (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, br. 2/20), Gradonačelnik Grada Gradačac raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu države na području grada Gradačca

I

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

II

Predmet javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca i to poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Zelinja Donja (k.č. 599, zvana „Gajevi“, površina 78.300 mi k.č. 608, zvana „Gajevi“, površina 35.772 m2).

III

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, zavisno od vrste korištenja zemljišta, daje se u zakup na rok do 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika, odnosno do 10 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje.  

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dato u zakup, ne može se dati u podzakup.

Parcele površine do 5 ha nije dozvoljeno cijepati.

IV

Postupak javnog poziva provest će komisija koju imenuje Gradonačelnik.

U skladu sa članom 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine F BiH” broj: 52/09), na osnovu odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (dalje: Ministarstvo) i podnosilac ponude sklapaju ugovor o zakupu. Ministarstvo je dužno primjerak ugovora o zakupu dostaviti u roku od 15 dana nadležnom sudu za vođenje zemljišne knjige, odnosno katastru nekretnina i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu, zakupoprimca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvodi kantonalno ministarstvo.

V

Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iznosi:

 

Rd.br. Naziv parcele k.č. broj površina kultura Katastarska

općina

Početna cijena
Gajevi 599 7,83 ha Voćnjak 3. klase Zelinja Donja 187,50 KM/ha
Gajevi 608 3,5772 ha Voćnjak 2. klase Zelinja Donja 195,50 KM/ha

  

VI

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Gradačca dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Gradačca i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata po sljedećim kriterijima za bodovanje:

1. Broj uposlenih radnika: po postojećem uposlenom radniku, (za pravna lica)…………. 1 bod

2. Osnovna djelatnost, poljoprivredna proizvodnja…………………………………………………15 bodova

    Dopunska djelatnost, poljoprivredna proizvodnja……………………………………………….5 bodova

3. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini … 2 boda,

a  maksimalno može dobiti po ovom osnovu ………………………………………………………….10 bodova

4. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:

            a) Stočarstvo

                – 1 do 5 uslovnih grla…………………………………………………………………………….5 bodova    

                – 5,01 do 15,00 uslovnih grla…………………………………………………………………10 bodova

                – 15,01 do 25,00 uslovnih grla……………………………………………………………….15 bodova

                – više od 25,01 uslovnih grla…………………………………………………………………..20 bodova

             b) Voćarstvo rasadnička proizvodnja

                – do 50.000 proizvedenih sadnica……………………………………………………………5 bodova

                – preko 50.000 proizvedenih sadnica……………………………………………………..10 bodova

             c) Voćarstvo i vinogradarstvo – zasnivanje voćnjaka i vinograda (intenzivni zasad)

   – od 1 do 3 ha………………………………………………………………………………………..10 bodova

   – 4 i 5 ha……………………………………………………………………………………………….15 bodova

   – 6 i više ha……………………………………………………………………………………………20 bodova

             d) Ratarstvo

                – žitarice………………………………………………………………………………………………15 bodova

                – plastenička i staklenička proizvodnja………………………………………………………7 bodova

                – ostala proizvodnja…………………………………………………………………………………5 bodova                                  

5. Dosadašnje neuredno plaćanje zakupnine (ukoliko je ponuđač do sada koristio državno poljoprivredno zemljište u zakupu a izmirio je obaveze po osnovu zakupa  do dana  podnošenja prijave, ali je izmirivanje obaveze bilo neuredno)………  -5 bodova (oduzima se  pet bodova).

6. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne cijene 1 bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.

Ukoliko 2 ili više ponuđača postignu isti broj bodova prednost će imati ponuđač koji je ponudio veću cijenu zakupa.

VII

Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište a nisu izmirili svoje obaveze oko plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele zemljišta u zakup.

VIII

Uz zahtjev je obavezno priložiti slijedeće dokumente:

ñ  Popunjen i ovjeren obrazac izjave,

ñ  Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata,

ñ  kopija katastarskog plana za parcele za koje ponuđač aplicira.

Podnosioci zahtjeva uz zahtjev podnose i slijedeću dokumentaciju koja će se uzeti u razmatranje i biti predmet bodovanja:

ñ  Potvrda poreske uprave o broju zaposlenih radnika (za pravna lica),

ñ  kopija rješenja o registraciji osnovne djelatnosti, odnosno kopija rješenja o registraciji  dopunske djelatnosti,

ñ  kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu registrovana na podnosioca zahtjeva ili člana poljoprivrednog gazdinstva,

ñ  kopija pasoša za životinju,

ñ  detaljan prikaz stočnog fonda (za brojlere).

NAPOMENA:
Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar  klijenata i detaljan prikaz stočnog fonda (za brojlere) nije potrebno dostavljati obzirom da Služba vodi evidenciju o ovim podacima.

Svi priloženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

Obrazac zahtjeva, izjava i tekst Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali Grada Gradačac, šalter broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.,

Pravilnik o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca može se dobiti na šalteru broj 9.

IX

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC

H. K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države

na području grada Gradačca“.

Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do 12.09.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju kriterije propisane javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na šalteru poljoprivrede u u šalter Sali Grada Gradačac ili putem telefona: 035/369-750 i 035/369-777.         

                                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                                   Edis Dervišagić

DOWNLOAD


Prijavni obrazac

Izjava

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube