Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

04/10/2019 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu
GRADAČAC

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac broj: 1/19)  i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za grad Gradačac u 2019. godini broj: 07-14-9-2/19 od 12.09.2019. godine, a u sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „Općine Gradačac u 2019. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Gradačac,  Muslim Aid Bosna i Hercegovina Područni ured (dalje: „MAID“) i organizacije „LDSC“, broj: 07-14-9/19 od 26.02.2019. godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane donatora „LDSC“ i „MAID“ 40 %, Općine Gradačac  40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području grada Gradačca, Gradonačelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom

putem sufinansiranja u projektu

 

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Gradačca koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,
 2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi Grada Gradačac i da je izvršio ažuriranje podataka za 2019. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,
 3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
 4. da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,
 6. da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 7. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Gradska služba za Privredu, budžet i finansije općine Gradačac je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)      pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda,

–   slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,  

–   dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100m) – 2 boda,

–    jako dobri uslovi (blag nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.             

b)      dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje) – od 1-6 boda i to:                                        

–          od 0 god. do 2 god.                            1  bod,

–          od 2 god. do 4 god.                            2  boda,

–          od 4 god. do 6 god.                            3  boda,

–          od 6 god. do 8 god.                            4 boda,

–          od 8 god. do 10 god.                          5 bodova,

–          više od 10 god.                                   6  boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1  bod,                   

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1 bod,                    

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 boda,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -5 bodova,

     minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 4 boda,

     minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3 boda,

 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

 

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati  mlađe osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. 1.   Obrazac za prijavu na javni poziv,
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
 3. Ovjerena kopija lične karte,
 4. ovjerena kućna lista,
 5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
 6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,
 7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
 8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, kao i potvrda o primanju penzionera uukoliko je isti član domaćinstva,
 9. vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista kao i Ugovor o zakupu),
 10. Ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m²  plastenika,
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 13. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,
 14. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj )
 15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa donatorima čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, predstavnik Grada Gradačac i predstavnik SPU Gradačac.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • pregled prispjelih prijava,
 • evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,
 • obavljanje uviđaja na licu mjesta,
 • sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje
 • dostavljanje iste Gradonačelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Gradonačelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Gradačac i službenoj web stranici Grada Gradačac.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na šalteru poljoprivrede u šalter Sali gradske uprave Grada Gradačac i zajedno sa traženom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Gradačac sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“. Rok za podnošenje zahtjeva je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Gradačac  www.gradacac.ba  , te na oglasnoj ploči Grada Gradačac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskog službi za privredu, budžet i finansije ili na broj telefona 035/369-750; 035/369-777 svakim radnim danom od 7:30-16:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do četvrtka 10.10.2019. godine do 16:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Obrasce za prijavu, kao i Pravilnik možete pronaći na sljedećim linkovima: Prijavni obrazac, Izjava, Pravilnik

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube