Najnovije vijesti

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poticaja u oblasti zadrugarstva

09/08/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poticaja u oblasti zadrugarstva
GRADAČAC

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-20-2141/22

Gradačac, 01.08.2022. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19)  i člana 8. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu poticaja u oblasti zadrugarstva, broj 02-20-2122/22 od 28.07.2022.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac raspisuje

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu poticaja u oblasti zadrugarstva

 

 

I   PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća, odnosno dodjelu poticaja imaju aktivne zadruge registrovane u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koje imaju sjedište na području grada Gradačca i koje svoju djelatnost obavljaju na području grada Gradačca.

 

II IZNOS PREDVIĐENIH POTICAJNIH SREDSTAVA

 

Sredstva za implementaciju poticaja u oblasti zadrugarstva obezbijeđena su u Bužetu Grada Gradačac na ekonomskom kodu 614329 u iznosu do 55.000,00 KM (slovima: pedesetpethiljada KM), a namijenjena su za institucionalno poboljšavanje rada zadruga, te stvaranje uslova za unaprjeđenje zadrugarstva, širenje mreže zadrugara te povećanje učešća žena i mladih u zadružno udruživanje na području grada Gradačca. Ukoliko više zadrugara ispunjavaju uslove, sredstva za implementaciju poticaja u oblasti zadrugarstva u iznosu do 55.000 KM proporcionalno  će se smanjiti u zavisnosti od broja zadrugara i broja ostvarenih bodova prilikom bodovanja aplikanata, s tim da ukupan iznos dodjele sredstava ne može biti veći od 55.000 KM.

 

III  USLOVI ZA DODJELU

 

Podnosilac zahtjeva (aplikant) treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. da je registrovani oblik zadruge u skladu sa važećim propisima o zadrugarstvu u BiH,
 2. da ima više od 50 zadrugara uključujući žene i mlade,
 3. da aktivno obavlja djelatnost za koju je registrovan,
 4. da je kao zadruga upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi Grada Gradačac i da je izvršio ažuriranje podataka za 2022. godinu,
 5. da aplikant ima minimalno dva (2) uposlena lica,
 6. da je u 2021. godini aplikant ostvario promet od minimalno 400.000,00 KM,
 1. da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 2. da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka,da nije predmet postupka likvidacije, odnosno  postupka  obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 3. da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 4. da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 1. da je spreman stručno osposobiti najmanje jedno lice u periodu od godinu dana nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora kojim se odobravaju sredstva,
 2. da sufinansira razliku sredstava za kompletnu implementaciju projekta u odnosu na odobrena sredstva.

 

IV KRITERIJI ZA DODJELU POTICAJA

 

Kriteriji za bodovanje aplikanata:

 

a)      Broj registrovanih zadrugara:

–                                                                                                  od 50 do 53 zadrugara – 1 bod,  

–                                                                                                  od 54 do 56 zadrugara – 2 boda,

–                                                                                                  57 i više zadrugara – 3 boda.

 

Napomena: za svakog mladog zadrugara (do 35 godina starosti) dodaje se jedan bod i za svaku ženu zadrugarku se dodaje po jedan bod. Ukoliko je žena iz kategorije mladih dodaju se ukupno dva boda.

Aplikanti koji ne obavlja aktivnost za koju je kao zadruga registrovan neće se bodovati, te se njegova prijava neće  uzeti u razmatranje.    

     

b)      Broj uposlenih:

–          Od 3 do 5 uposlenih – 1 bod,

–          Od 6 do 7 uposlenih – 2 boda,

–          8 i više uposlenih – 3 boda.

 

c)      Promet u 2021. godini:

–          od 400.000,00 KM do 500.000,00 KM – 1 bod,

–          od 500.001,00 KM do 600.000,00 KM – 2 boda,

–          preko 600.001,00 KM – 3 boda.

 

d)      Projektni prijedlog.

Projektni prijedlog čini prilog ovom javnom pozivu. Projektni prijedlog će se bodovati u rasponu od 1 do 10 bodova, pri čemu će se primijeniti kriteriji:

–          Relevantnost projekta;

–          Kvalitet i logika projekta;

–          Održivost projekta i

–          Projektni budžet.

 

Ukoliko aplikanti pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati  aplikant sa većim brojem mladih zadrugara.

                            

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Aplikanti će biti obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu na javni poziv – Dodatak 1,
 2. Projektni prijedlog za koje se traži poticaj – Dodatak 2,
 3. Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od šest (6) mjeseci i iz kojeg je vidljiv broj registrovanih zadrugara (original ili ovjerena kopija),
 4. Izjava nadležnog organa aplikanta o broju mladih zadrugara uz navođenje imena i prezimena zadrugara koji spada u kategoriju mladih i koji se nalaze u izvodu iz sudskog registra. Izjava mora biti ovjerena od nadležnog organa uprave.
 5. Dokaz o aktivnom obavljanju djelatnosti za koju je zadruga registrovana (zapisnici sa sjednice skupštine, ili zapisnici sa sastanaka upravnog odbora zadruge, ili zapisnici sa sastanaka zadrugara, fotodokumentacija i sl. čime je moguće dokazati aktivan status aplikanta) – original ili ovjerena kopija,
 6. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata za 2022. godinu izdata od nadležne gradske službe za poljoprivredu (original ili ovjerena kopija),
 7. Dokaz o broju uposlenih lica – lista osiguranih lica kod aplikanta izdata od strane nadležne poreske ispostave (original ili ovjerena kopija),
 8. Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2021. godinu (original ili ovjerena kopija),
 9. U svrhu dokazivanja uslova iz člana 3. stav 2. tačke 7., 8., 9. i 10. aplikant je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu. Izjava mora biti ovjerena od nadležnog organa uprave. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje prijave na raspisani Javni poziv. Izjavu je moguće preuzeti sa službene internet stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba – Dodatak 3,
 10. Izjava o spremnosti za stručno osposobljavanje lica sa naznakom o broju lica koje će aplikant primiti na stručno osposobljavanje (Izjava mora biti ovjerena od nadležnog organa uprave).Izjavu je moguće preuzeti sa službene internet stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba  – Dodatak 4,
 11. Izjava aplikanta da će sufinansirati razliku sredstava za kompletnu implementaciju projekta u odnosu na odobrena sredstva (Izjava mora biti ovjerena od nadležnog organa uprave).Izjavu je moguće preuzeti sa službene internet stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba – Dodatak 5.

 

Napomena: Aplikanti koji budu odabrani za dodjelu poticaja u oblasti zadrugarstva bit će dužni dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi pod tačkom 9. člana V (Potrebna dokumentacija) ovog Javnog poziva i to:

–        uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

–        uvjerenje nadležnog suda kojim se potvrđuje da aplikant nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

–        uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je aplikant izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

–        uvjerenja nadležnih institucija da je aplikant izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Aplikant je dužan dostaviti navedena uvjerenja u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa.

U slučaju da aplikanti imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da aplikant u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

VI  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Izbor korisnika za poticaj u oblasti zadrugarstva vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv.Komisiju za odabir aplikanata imenovat će Gradonačelnik.Zadatak Komisije je da:

 • pregleda prispjele prijave,
 • evidentira i boduje kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,
 • boduje  Projektni prijedlog,
 • sačini rang listu aplikanata na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavi Gradonačelniku,
 • sačini prijedlog ugovora o dodjeli poticaja.

 

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Gradonačelnik.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Grada.

 

 

VII PREUZIMANJE PRIJAVNOG OBRASCA

 

Prijavni obrazac (Dodatak 1), forma Projektnog prijedloga (Dodatak 2), te forme izjava iz člana V pod tačkama 9., 10. i 11. (Dodatak 3, Dodatak 4 i Dodatak 5), mogu se preuzetisa službene internet stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba  

 

Prijavni obrazac, zajedno sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti  na protokol Grada ili preporučeno putem pošte  na slijedeću adresu:

Grad Gradačac,
ulica Husein kapetana Gradaščevića bb,
76250 Gradačac

sa naznakom „NE OTVARATI – javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poticaja u oblasti zadrugarstva”.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Gradačac  www.gradacac.ba, putem Radio Gradačac te na oglasnoj ploči Grada Gradačac.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije ili na broj telefona 035/369-750; 035/369-777 svakim radnim danom od 7:30-16:00 sati.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 15.08.2022. godine do 16:00 sati.

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.   

 

 

 

                                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                                          mr.sci Edis Dervišagić

DOWLOAD


Prijavni obrazac – Dodatak 1.

Projektni prijedlog – Dodatak 2.

Izjava – Dodatak 3.

Izjava – Dodatak 4.

Izjava – Dodatak 5.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube