Najnovije vijesti

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2022. godinu

02/08/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2022. godinu
Gradsko vijeće

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za priznanja i nazive

 

Na osnovu člana 14. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 7/22), člana 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Gradačac za 2022. godinu (broj: 01-04-241-2/22) i člana 2. Pravilnika o postupku dodjele  priznanja i nagrada Grada Gradačac za 2022. godinu (broj: 01-04-241-1/22), Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2022. godinu

I

Pozivaju se građani pojedinačno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, nevladine organizacije, vjerske zajednice, privredna društva,javne ustanove, mjesne zajednice, klubovi vijećnika političkih stranaka-partija zastupljenih u Gradskom vijeću i Gradonačelnik, da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Gradačac za 2022. godinu. 

II

Priznanja i nagrade za 2022. godinu se dodjeljuju za:

  1. Zlatni grb grada – jedno priznanje,
  2. Plaketa „Zlatni zmaj“ – dva priznanja,
  3. Počasni građanin – jedno priznanje.

III

Zlatni grb grada je najviše gradsko priznanjekoje se dodjeljuje onda kada se za to steknu uslovi. Zlatni grb grada dodjeljuje se za najviša dostignuća, doprinos i postignute rezultate u odbrani Gradačca, oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, spašavanja ljudi i imovine, unapređenje i afirmaciju demokratije, tolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti i uslova života u Gradačcu ili pojedinim njegovom dijelovima, te afirmaciju ugleda grada Gradačac u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

IV 

Plaketa “Zlatni zmaj” dodjeljuje se za:

–                      dokazanog pobornika i borca u stvaranju države Bosne i Hercegovine;

–                      uloženi rad kojim se bitno utiče na rezultate u oblastima od posebnog društvenog interesa;

–                      zalaganje i rad  kojim se stekao autoritet, ugled i priznanje na području grada Gradačac;

–                      moralne vrijednosti koje služe kao primjer rada, saradnje i tolerancije;

–                      dosljednost, upornost i beskompromisnost u borbi za ostvarivanje demokratskih odnosa na području grada;

–                      ispoljenu izuzetnu hrabrost  i požrtvovanje u pružanju pomoći u prirodnim i drugim nepogodama;

–                      iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam;

–                      naročit doprinos razvoju i učvršćivanju međunarodne ekonomske, naučne,kulturne, sportske i druge saradnje između grada Gradačac i i drugih gradova, država i međunarodnih organizacija.

V 

“Počasni građanin”  je priznanje koje se dodjeljuje građaninu Bosne i Hercegovine koji nije istovremeno i građanin grada Gradačac ili stranim državljanima koji se svojim angažmanom zalaže za dobrobit i ugled grada Gradačac kao cjeline.

Počasnim građaninom može se proglasiti osoba, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, posebno zaslužna za:

-promoviranje i razvoj grada Gradačac ili pojedinih njegovih djelatnosti,

-razvoj međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelma solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima,

-unapređenje položaja i ugleda grada Gradačac, njegovih odnosa sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu,

-naročit doprinos razvoju i učvršćivanju mđunarodne ekonomske, naučne,kulturne, sportske i druge saradnje između grada Gradačac i i drugih gradova, država i međunarodnih organizacija. 

VI

Postupak javnog poziva provest će Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac.

Komisija ima zadatak da razmotri prispjele prijave, te prijedloge dostavi Gradskom vijeću na odlučivanje. 

VII

U skladu sa članom 13. stav 1. i članom 22. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac” broj: 7/22) priznanja iz člana II ovog javnog poziva dodjeljuje Gradsko vijeće, a ista će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se organizuje povodom 22. oktobra Dana Grada Gradačac.           

VIII

Prijedlog iz predhodnog člana ove Odluke,podnosi se Komisiji, putem Stručne službe Gradskog vijeća,u pisanom obiliku i sadrži:

1.Podatke o podnosiocu Prijedloga;

2.Vrsta priznanja ili nagrade za koju se kandidat predlaže;

3.Podaci o kandidatu za dodjelu priznanja ili nagrade (ime i prezime, biografija za fizička lica, te naziv i osnovni podaci o pravnom licu i njegovom djelovanju);

4.Obrazloženje nominacije.

Ukoliko se prijedlog dostavi bez obrazloženje, isti neće biti uzet u razmatranje.

VII

Obrazac prijedloga kandidature zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Gradskog vijeća ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

VIII

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2022. godinu je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. 08.2022. godine.

Prijedlozi kandidata se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom “Komisiji za priznanja i nazive” putem pošte ili lično u prostorije Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

IX

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, putem telefona:

035/369-770 i 035/369-771 ili na e-mail: vijece@gradacac.ba.        

Broj:01-04-241-3/22

Datum: 29.07.2022. godine.       

                                                                                                                         Predsjednik Komisije

                  Mensur Šaldić, s.r. 

DOWNLOAD                                                                                                                                         

Odluka o raspisivanju javnog poziva-2022                                                                                                               

Prijavni obrazac-2022

Comments are closed.

YouTube