Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajednici Lukavac Gornji

04/06/2021 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajednici Lukavac Gornji
GRADAČAC

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajednici Lukavac Gornji koja nije provela izbore u mjesnoj  zajednici

Na osnovu člana 2. Odluke o izmjenama Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedbenih izbora, broj: 01-05-68/19 od 10.09.2019.godine, Gradonačelnik dana 03.06.2021.godine raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajdnici Lukavac Gornji

I

Pozivaju se zainteresovani  građani za podnošenje prijava vezanih za imenovanje u povjereništvo mjesne zajednice Lukavac Gornji.

II

PRAVO UČEŠĆA:

Imaju svi punoljetni građani sa područja  Mjesne zajednice Lukavac Gornji.

III

USLOVI ZA IMENOVANJE U POVJERENIŠTVO MZ:

Prijavljeni kandidati  moraju ispunjavati sljedeće uslove:

–          da imaju prebivalište na području MZ za koju se kandiduju,

–          da su punoljetni,

–          da posjeduju iskustva i znanja o radu i funkcionisanju MZ.

IV

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Potencijalni kandidati uz prijavu obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a) Prijavni  obrazac,

b) Fotokopija lične karte,

c) CIPS – prijava.

V

NAČIN IMENOVANJA KANDIDATA U POVJERENIŠTVO MZ:

Gradsko vijeće će na prijedlog Gradonačelnika u mjesnoj zajednici za koju se raspisuje Javni poziv, imenovati povjereništvo sastavljeno od  5. (pet) članova na period od 4. (četiri) godine, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

 

VI

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija (prijavni obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 03.06.2021.godine, u Šalter sali Grada Gradačac i na službenoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili na telefon: 035-369-750.

VII

PREDAJA PRIJAVE:

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.  Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom  „Ne otvaraj“.

Prijava na javni poziv za imenovanje povjereništva u MZ  slati preporučeno poštom ili lično na pisarnicu Grada Gradačac.

Adresa:

Grad Gradačac

ul. H.K.Gradašćevića br. 54.

76250 Gradačac.

                       

           Nepotpune prijave i prijave  dostavljene nakon 11.06.2021.godine  neće biti  razmatrane.

DOWNLOAD

Prijavni obrazac

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube