Najnovije vijesti

Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajednici Lukavac Gornji

05/05/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajednici Lukavac Gornji
GRADAČAC

Na osnovu člana 4. stav 3. Odluke o izmjenama Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedbenih izbora, broj: 01-05-68/19 od 10.09.2019.godine, Gradonačelnik dana 04.05.2021. godine raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnoj zajdnici Lukavac Gornji

I

Pozivaju se zainteresovani  građani za podnošenje prijava vezanih za imenovanje u povjereništvo mjesne zajednice na period do 31.12.2023. godine i to za:

–          Lukavac Gornji

II

PRAVO UČEŠĆA:

Imaju svi punoljetni građani sa područja  Mjesne zajednice Lukavac Gornji.

III

USLOVI ZA IMENOVANJE U POVJERENIŠTVO MZ:

Prijavljeni kandidati  moraju ispunjavati sljedeće uslove:

–          – da imaju prebivalište na području MZ za koju se kandiduju,

–         –  da su punoljetni,

–         –  da posjeduju iskustva i znanja o radu i funkcionisanju MZ.

IV

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Potencijalni kandidati uz prijavu obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a) Prijavni obrazac,

b) Fotokopija lične karte.

V

NAČIN IMENOVANJA KANDIDATA U POVJERENIŠTVO MZ:

Gradsko vijeće će na prijedlog Gradonačelnika u mjesnoj zajednici za koju se raspisuje Javni poziv, imenovati povjereništvo sastavljeno od  12 (dvanaest) članova na period do 31.12.2023. godine vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

VI

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija (prijavni obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti u Šalter sali Grada Gradačac i na službenoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili na telefon: 035-369-750.

VII

PREDAJA PRIJAVE:

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objevljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom „Ne otvaraj“, Prijava na javni poziv za imenovanje povjereništva u MZ slati preporučeno poštom ili lično na pisarnicu Grada Gradačac.

Adresa:

Grad Gradačac

Ul. H.K.Gradašćevića br. 54.

76250 Gradačac.

Nepotpune prijave i  prijave  dostavljene nakon 13.05.2021.godine neće biti  razmatrane.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube