Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda humanitarnih organizacija, radi dodjele u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac

12/05/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda humanitarnih organizacija, radi dodjele u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda humanitarnih organizacija, kao i udruženja i organizacija koji su fokusirani na razvoj privrednih djelatnosti, broj: 01-04-95/22 od 31.03.2022. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje ponuda humanitarnih organizacija,

radi dodjele u zakup poslovnih prostorija

u vlasništvu Grada Gradačac

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac daje u zakup sljedeću poslovnu prostoriju:

 –        Poslovnu prostoriju površine 132,91 m2, koja se nalazi u prizemlju zgrade zv. Stara bolnica izgrađena na zemljištu označenom kao k.č. broj 2221 „Stara bolnica“ ekonomsko dvorište površine 360 m2, upravna zgrada površine 255 m2, k.o. Gradačac I, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 132,91 KM + PDV.

Prostorija se izdaje u zakup radi obavljanja humanitarne djelatnosti kojom se u vidu novca, roba i usluga bez naknade i bez uvjeta, u pogledu teritorijalne, nacionalne, vjerske, političke i druge pripadnosti, pruža humanitarna pomoć fizičkim i pravnim licima kojima je ona prijeko potrebna zbog stanja u kome se nalaze, a za koje ona nisu kriva (umanjena zdravstvena i radna sposobnost, ratno stanje, elementarne nepogode i sl.).

II TRAJANJE ZAKUPA

Poslovne prostorije iz tačke I ovog oglasa se izdaju u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku dodjele u zakup po raspisanom javnom pozivu imaju samo udruženja i organizacije sa područja grada Gradačac, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za poslovni prostor koji je predmet dodjele u zakup.

IV POSTUPAK DODJELE U ZAKUP

Postupak dodjele u zakup će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje trebaju sadržavati sljedeće:

  1. pismenu prijavu sa naznakom poslovnog prostora na koji se aplicira;
  2. osnovne podatke o podnosiocu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;
  3. ovjerenu kopiju rješenja o registraciji kod nadležnog organa i ovjerenu kopiju izvoda iz registra ne starijeg od 6 mjeseci;
  4. potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac da udruženje ili organizacija nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac

Na javni poziv, za jedan isti poslovni prostor se mogu javiti kao zajednički aplikanti/zakupci dva ili više udruženja ili organizacije.

U slučaju da se dva ili više udruženja ili organizacije javljaju kao zajednički aplikanti za jedan poslovni prostor, dužni su sačiniti zajedničku prijavu sa podacima i dokumentacijom koja je navedena u tačkama 1-4 ovog člana.

Davanje u zakup objavljuje se putem javnog poziva, a vrši se putem prikupljanja pismenih ponuda.

Pismene prijave u zatvorenim kovertama se predaju u prostorijama Gradske uprave Gradačac, šalter broj 6, naslovljene na Gradsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac „Komisija za provođenje javnog oglasa za prikupljanje ponuda udruženja i organizacija za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac“

Postupak otvaranja pristiglih pismenih ponuda, kao i blagovremenost i potpunost istih, provodi Komisija, imenovana od strane Gradonačelnika, te postupak provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i ovom Odlukom.

Komisija vrši javno otvaranje ponuda, a postupku mogu prisustvovati i ponuđači ili lica ovlaštena za zastupanje istih.

            Po okončanju postupka, a najkasnije u roku od 8 dana od dana razmatranja ponuda, Komisija obaviještava sve učesnike o rezultatima oglasa.

Učesnici javnog oglasa mogu u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjaviti prigovor drugostepenoj komisiji, čija odluka je konačna.

Sa izabranim zakupcem, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovne prostorije.

U ime Grada Gradačac, kao zakupodavca ugovor će zaključiti Gradonačelnik, uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

V USLOVI ZA ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Komisija će prilikom razmatranja prijava bodovati ponude na sljedeći način:

–        za udruženja ili organizacije koje djeluju na prostoru Grada Gradačac manje od 5 godina dodjeljuju se 2 boda;

–        za udruženja ili organizacije koje djeluju na prostoru Grada Gradačac od 5 -10 godina dodjeljuju se 5 bodova;

–        za udruženja ili organizacije koje djeluju na prostoru Grada Gradačac više od 10 godina dodjeljuje se 10 bodova;

–        ukoliko se na oglas za jedan poslovni prostor javi jedno udruženje/organizacija isto dobija 1 bod;

–        ukoliko se na oglas za jedan poslovni prostor jave dva udruženja/organizacije ista dobijaju 2 boda;

–        ukoliko se na oglas za jedan poslovni prostor jave tri udruženja/organizacije ista dobijaju 3 boda

VI OBAVEZE ZAKUPCA

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u svrhu obavljanja djelatnosti koja je predviđena za predmetni poslovni prostor, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti oštetiti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VII OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorom koje su predmet javnog oglasa se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Tekst javnog poziva o dodjeli u zakup poslovnih prostorija iz tačke I ove Odluke, putem prikupljanja pismenih ponuda, će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na radio stanici Gradačac, web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac.

 Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno krajnji rok podnošenja zahtjeva je_30.05.2022. godine.

Gradačac, 12.05.2022.godine                                                                                    

                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                            Edis Dervišagić

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube