Najnovije vijesti

Javni poziv za prikupljanje ponuda političkih stranaka za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac

26/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za prikupljanje ponuda političkih stranaka za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) , člana 4. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranaka za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, broj 01-04-55/21 od 04.02.2021. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e:

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje ponuda političkih stranaka

za dodjelu u zakup poslovnih prostorija

u vlasništvu Grada Gradačac

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac daje u zakup političkim strankama sljedeće poslovne prostorije:

– poslovnu prostoriju površine 19,90 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, upisana u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.3744 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 19,90 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi politička stranka Narod i pravda.

– poslovne prostorije površine 56,64 m2, koje se nalaze u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, upisana u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.3744 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 56,64 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi politička stranka SDP.

– poslovne prostorije površine 56,64 m2, koje se nalaze u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, upisana u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.3744 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 56,64 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi politička stranka SDA.

– poslovnu prostoriju površine 30 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, upisana u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.3744 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 30,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi politička stranka SBB.

– poslovnu prostoriju površine 13 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, upisana u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.3744 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 13,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi politička stranka RDS.

– poslovnu prostoriju površine 40 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 40,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovna prostorija nije pod zakupodavnim odnosom.

– poslovnu prostoriju površine 18,44 m2, koja se nalazi u ul.H.K.Gradaščevića, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1344/1 „D.S.SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HASAN KIKIĆ“ zgrada obrazovanja 325 m2, zemljište uz privrednu zgradu 1000 m2 upisana u p.l.-u broj 351 i el.zk.ul.3744 k.o. Gradačac I, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 18,44 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi Stranka penzionera/umirovljenika.

II TRAJANJE ZAKUPA

Poslovne prostorije iz tačke I se izdaju u zakup na period od 4 (četiri) godine, počev od dana zaključenja ugovora.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku dodjele u zakup po raspisanom javnom pozivu imaju samo političke stranke koje participiraju u Gradskom vijeću Grada Gradačac.

IV POSTUPAK DODJELE U ZAKUP

Postupak dodjele u zakup će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje trebaju sadržavati sljedeće:

  1. 1. osnovne podatke o podnosiocu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;
  2. 2. ovjerenu kopiju rješenja o registraciji političke stranke kod nadležnog organa i ovjerenu kopiju izvoda iz registra ne starijeg od 6 mjeseci;
  3. 3. potvrdu Gradskog vijeća da politička stranka participira u radu Gradskog vijeća Gradačac u kojoj je vidljiv ukupan broj vijećnika iz te političke stranke koji djeluju u Gradskom vijeću;
  4. 4. potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac da politička stranka nema neizmerenih obaveza prema Gradu Gradačac

Davanje u zakup objavljuje se putem javnog poziva, a vrši se putem prikupljanja pismenih ponuda.

Pismene prijave u zatvorenim kovertama se predaju u prostorijama Gradske uprave Gradačac, šalter broj 6, naslovljene na Gradsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac „Komisija za provođenje javnog oglasa za prikupljanje ponuda političkih stranaka za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac“.

Postupak otvaranja pristiglih pismenih ponuda, kao i blagovremenost i potpunost istih, provodi Komisija, imenovana od strane Gradonačelnika, koja postupak provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i ovom Odlukom.

Komisija vrši javno otvaranje ponuda, a postupku mogu prisustvovati i ponuđači ili lica ovlaštena za zastupanje istih.

Po okončanju postupka, a najkasnije u roku od 8 dana od dana razmatranja ponuda, Komisija obaviještava sve učesnike o rezultatima oglasa.

Učesnici javnog oglasa mogu u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjaviti prigovor drugostepenoj komisiji, čija odluka je konačna.

Sa izabranim ponuđačima, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovne prostorije.

U ime Grada Gradačac, kao zakupodavca ugovor će zaključiti Gradonačelnik, uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

V USLOVI ZA ODREĐIVANJE NOVOG ZAKUPCA

Komisija će prilikom razmatranja prijava bodovati ponude na sljedeći način:

– političkim strankama se dodjeljuje onoliki broj bodova koliko imaju vijećnika u Gradskom vijeću Gradačac;

– ukoliko se za jedan isti poslovni prostor jave dvije političke stranke, Komisija će isti dodijeliti političkoj stranci koja ima veći broj vijećnika u Gradskom vijeću Gradačac;

– u slučaju da ponuđači ne dostave potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac, kojom se potvrđuje da isti nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac, ili se pak iz iste vidi da stranka ima neizmirenih obaveza, Komisija ponudu neće uzeti u razmatranje

VI OBAVEZE ZAKUPCA

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u svrhu kancelarijskog poslovanja, održavanja radnih sastanaka i drugih poslova koji proizilaze iz rada političke stranke, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VII OSTALO

– Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog oglasa se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7:30-16.00 sati.

– Tekst javnog poziva o dodjeli u zakup poslovnih prostorija iz tačke I ove Odluke, putem prikupljanja pismenih ponuda, će biti objavljen na radio stanici Gradačac, web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno krajnji rok podnošenja zahtjeva je 11.03.2021. godine.

 

Gradačac, 24.02.2021. godine

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić 

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube