Najnovije vijesti

Javni poziv za prikupljanje ponuda udruženja i organizacija za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac

26/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za prikupljanje ponuda udruženja i organizacija za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) , člana 4. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranaka za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, broj 01-04-56/21 od 04.02.2021. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje ponuda boračkih udruženja, humanitarnih organizacija,

kao i udruženja i organizacija od posebnog kulturnog i društvenog interesa

za dodjelu u zakup poslovnih prostorija

u vlasništvu Grada Gradačac

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac daje u zakup sljedeće poslovne prostorije:

 1. 1. poslovnu prostoriju površine 39 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, upisana u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.3744 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 39,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi Udruženje boraca „Patriotske lige“, UG „Zmaj od Bosne-gazije“ i Udruženje boraca Gradačac.

 1. 2. poslovne prostorije površine 48 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 48,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Organizacija porodice šehida i poginulih boraca Gradačac.

 1. 3. poslovne prostorije površine 27 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 27,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Organizacija demobilisanih boraca Gradačac.

 1. 4. poslovne prostorije površine 30 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 30,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Udruženje antifašista i boraca NOR-a Gradačac.

 1. 5. poslovne prostorije površine 20 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 20,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Gradačac.

 1. 6. poslovne prostorije površine 46 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 46,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Organizacija ratnih vojnih invalida Gradačac.

 1. 7. poslovne prostorije površine 39 m2, koja se nalazi u ulica Titova bb, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1419/1 „KOMITET“ Kuća i zgrada 354 m2, dvorište 643 m2 k.o. Gradačac II, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 39,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Jedinstvena organizcija boraca „Unija veterena“ Gradačac.

 1. 8. poslovne prostorije površine 10 m2, koja se nalazi u ul. H.K.Gradaščevića, u zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.broj 1344/1 „D.S.SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HASAN KIKIĆ“ zgrada obrazovanja 325 m2, zemljište uz privrednu zgradu 1000 m2 k.o. Gradačac I, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 10,00 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi Udruženje veterana rata 1992/1995 oboljelih od PTSP-a  Gradačac.

9. poslovnu prostoriju površine 23,02 m2, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade u ul.Ibrahima Kapetanovića, na zemljištu označenom kao k.č. broj 2072 „STAMBENA A-2“ kuća i zgrada 610 m2, zemljište uz privrednu zgradu 148 m2 k.o. Gradačac I, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 23,02 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi Udruženje penzionera/umirovljenika „Solidarnost“.

 1. 10. poslovnu prostoriju površine 25,75 m2, koja se nalazi u Gradačcu, u ul.Reufa Huseinagića, u zgradi izgrađenoj na k.č. broj 2231/1 „STAMBENI NIZ A-B“ kuća i zgrada 793 m2, dvorište 269 m2 k.o. Gradačac I, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 25,75 KM bez uračunatog PDV-a;

Poslovnu prostoriju kao zakupac trenutno koristi Udruženje „Kult“ Gradačac.

 1. 11. poslovne prostorije površine 146 m2, koje se nalaze u ul.H.K.Gradaščevića, u zgradi na k.č. broj 2226 „STAMBENO POSLOVNA G-8“ kuća i zgrada 513 m2, dvorište 61 m2 k.o. Gradačac I, sa cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 146,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Poslovne prostorije kao zakupac trenutno koristi BZK „Preporod“ u BiH, Gradsko društvo Gradačac.

II TRAJANJE ZAKUPA

Poslovne prostorije iz tačke I ovog oglasa se izdaju u zakup na period od 4 (četiri) godine, počev od dana zaključenja ugovora.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku dodjele u zakup po raspisanom javnom pozivu imaju samo boračka udruženja i humanitarne organizacije, kao i udruženja i organizacije od posebnog kulturnog i društvenog interesa koje djeluju na prostoru grada Gradačac.

IV POSTUPAK DODJELE U ZAKUP

Postupak dodjele u zakup će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje trebaju sadržavati sljedeće:

 1. 1. pismenu prijavu sa naznakom poslovnog prostora na koji se aplicira;
 2. 2. osnovne podatke o podnosiocu prijave:naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;
 3. 3. ovjerenu kopiju rješenja o registraciji kod nadležnog organa i ovjerenu kopiju izvoda iz registra ne starijeg od 6 mjeseci;
 4. 4. potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac da udruženje ili organizacija nema neizmerenih obaveza prema Gradu Gradačac

Udruženje ili organizacija može po raspisanom javnom pozivu aplicirati za samo jedan poslovni prostor.

Na javni poziv, za jedan isti poslovni prostor se mogu javiti kao zajednički aplikanti/zakupci dva ili više udruženja.

U slučaju da se dva ili više udruženja javljaju kao zajednički aplikanti za jedan poslovni prostor, dužni su sačiniti zajedničku prijavu sa podacima i dokumentacijom koja je navedena u tačkama 1-4 ovog člana.

Davanje u zakup objavljuje se putem javnog poziva, a vrši se putem prikupljanja pismenih ponuda.

Pismene prijave u zatvorenim kovertama se predaju u prostorijama Gradske uprave Gradačac, šalter broj 6, naslovljene na Gradsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac „Komisija za provođenje javnog oglasa za prikupljanje ponuda udruženja i organizacija za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac“

Postupak otvaranja pristiglih pismenih ponuda, kao i blagovremenost i potpunost istih, provodi Komisija, imenovana od strane Gradonačelnika, te postupak provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i ovom Odlukom.

Komisija vrši javno otvaranje ponuda, a postupku mogu prisustvovati i ponuđači ili lica ovlaštena za zastupanje istih.

Po okončanju postupka, a najkasnije u roku od 8 dana od dana razmatranja ponuda, Komisija obaviještava sve učesnike o rezultatima oglasa.

Učesnici javnog oglasa mogu u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjaviti prigovor drugostepenoj komisiji, čija odluka je konačna.

Sa izabranim zakupcem, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovne prostorije.

U ime Grada Gradačac, kao zakupodavca ugovor će zaključiti Gradonačelnik, uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

V USLOVI ZA ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Komisija će prilikom razmatranja prijava bodovati ponude na sljedeći način:

– za udruženja koja djeluju na prostoru Grada Gradačac manje od 5 godina dodjeljuju se 2 boda;

– za udruženja koja djeluju na prostoru Grada Gradačac od 5 -10 godina dodjeljuju se 5 bodova;

– za udruženja koja djeluju na prostoru Grada Gradačac više od 10 godina dodjeljuje se 10 bodova;

– ukoliko se na oglas za jedan poslovni prostor javi jedno udruženje isto dobija 1 bod;

– ukoliko se na oglas za jedan poslovni prostor jave dva udruženja ista dobijaju 2 boda;

– ukoliko se na oglas za jedan poslovni prostor jave tri udruženja ista dobijaju 3 boda;

– ukoliko se na oglas javi humanitarna organizacija ista dobija 5 bodova

– ukoliko se na oglas javi udruženja ili organizacija za promicanje kulturnih vrijednosti društva ista dobija 5 bodova.

 VI OBAVEZE ZAKUPCA

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u svrhu kancelarijskog poslovanja, održavanja radnih sastanaka i drugih poslova koji proizilaze iz rada udruženja/organizacije, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VII OSTALO

– Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog oglasa se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7:30-16:00 sati.

– Tekst javnog poziva o dodjeli u zakup poslovnih prostorija iz tačke I ove Odluke, putem prikupljanja pismenih ponuda, će biti objavljen na radio stanici Gradačac, web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno krajnji rok podnošenja zahtjeva je 11.03.2021. godine. 

Gradačac, 24.02.2021. godine                                                                                                             

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube