Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje jesenje sjetve na području grada Gradačac za 2020. godinu

22/04/2021 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje jesenje sjetve na području grada Gradačac za 2020. godinu
GRADAČAC

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje jesenjske sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo objavljenog 25.09.2020.godine na WEB stranici FMPVŠ i Sporazuma o realizaciji programa poticanje jesenjske sjetve potpisan između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Grada Gradačac, broj 02-20-2495/20 od 07.04.2021.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje

JAVNI POZIV

 za prikupljanje prijava za poticanje jesenje sjetve na području grada Gradačac za 2020. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (zahtjeva) za poticanje jesenje sjetve (pšenice, raži i ječma) poljoprivrednih proizvođača sa područja grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

–          da se nalaze na preliminarnoj listi korisnika koja je dostavljena Federalnom ministarstvu poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva,

–          da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba Grada Gradačac,

–          da su izvršili nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu (pšenice, raži ili ječma) u 2020.godini.

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za jesenju sjetvu po ovom pozivu će biti:
Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma.
Visina podrške za program poticanja jesenje sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku, u zavisnosti od visine raspoloživih sredstava i broja prijavljenih korisnika.
Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.
Način utroška sredstava, kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije imenovane rješenjem Gradonačelnika.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev,
  2. Kopija tekućeg računa,
  3. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopije) ili ovjerene kopije faktura sa dokazom o izvršenom plaćanju (sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava), s tim da pravna lica i obrtnici prilažu ovjerenu fakturu sa fiskalnim računima,
  4. Po dvije neovjerene kopije svakog dokaza iz tačke 3. (kopije fiskalnih računa ili faktura),
  5. Izjava o zasnovanoj proizvodnji sa označenim nazivom katastarske općine, brojem čestice i površine.


NAPOMENA:
 Svi fiskalni računi moraju biti čitko vidljivi.

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Gradonačelnik imenuje stručnu Komisiju za odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je da zapisnički izvrši pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove na koju saglasnost daje Gradonačelnik.

Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Gradačac i službenoj web stranici Grada Gradačac. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste.

O načinu i vremenu isplate posticaja za jesenju sjetvu korisnici će biti naknadno obaviješteni. Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Gradačac, službenoj web stranici Grada Gradačac i putem Radio Gradačac. Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2021. godine do 15:30 sati.

Obrazac zahtjeva i izjava o zasnovanoj proizvodnji može se preuzeti na šalteru broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

Prijavu na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu: 

GRAD GRADAČAC

H.K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje jesenje sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu”

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube