Najnovije vijesti

Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva

26/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva
GRADAČAC

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 1/19), tačke V Programa sufinansiranja nabavke mineralnih đubriva, broj: 04/1-11-010416-1/22 od 11.05.2022.godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/2-11-10416-2/22 od 17.05.2022.godine i Odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva Gradu Gradačac, broj: 04/1-11-010416-8/22 od 26.05.2022.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac, raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (zahtjeva) za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva obrtnika, pravnih i fizičkih lica sa područja Grada Gradačac koja su u 2022.godini nabavili mineralna đubriva.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju obrtnici, pravna i fizička lica sa područja grada Gradačca, koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Gradska služba;

– da su izvršili ažuriranje podataka u navedenim Registrima do 30.04.2022. godine ili su prvi put upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 30.04.2022.godine;

– da su izvršili nabavku mineralnih đubriva (gnojiva) u 2022. godini.

 

III PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi po ovom pozivu će biti troškovi nabavke mineralnih đubriva u 2022.godini za biljnu proizvodnju. Visina podrške za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva iznosi najviše do 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) po krajnjem korisniku.
Ukoliko se prijavi više korisnika sa prihvatljivim troškovima od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku biti će ograničena i ista će se proporcionalno smanjivati.
Ukoliko se prijavi manje korisnika sa prihvatljivim troškovima, Grad Gradačac zadržava pravo da svim prijavljenim korisnicima proporcionalno poveća iznos, s tim da ukupan iznos sufinansiranja ne smije biti veći od 50.000 KM (slovima: pedesethiljadakonvertibilnihmaraka).


IV KRITERIJI KOJE KORISNIK MORA ISPUNJAVATI

a)     Opći kriteriji

– da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata odnosno da izvrši upis

   u navedene Registre najkasnije do okončanja javnog poziva,
– da su izvršili ažuriranje podataka u navedenim Registrima do 30.04.2022. godine ili su prvi put upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 30.04.2022.godine.

b)    Pored općih kriterija korisnik mora ispunjavati i sljedeće posebne kriterije

-da je izvršio nabavku mineralnog đubriva u 2022.godini.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

  1. 1. Zahtjev,
  2. 2. Kopija tekućeg računa,
  3. 3. Kopija lične karte,
  4. 4. Fiskalni račun (original ili ovjerena kopija) s tim da pravna lica i obrtnici prilažu ovjerenu fakturu sa fiskalnim računima, kao dokaz nabavljenog mineralnog đubriva,
  5. 5. Po dvije neovjerene kopije svakog dokaza iz tačke 4. (kopije fiskalnih računa ili faktura),
  6. 6. Saglasnost za obradu ličnih podataka.

Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata kao i dokaz o promjeni podataka (obnova gazdinstava) nije potrebno dostavljati, obzirom da podacima o upisu u navedene registre raspolaže nadležna Gradska služba za privredu, budžet i finansije.

 

VI PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Gradonačelnik imenuje Komisiju za odabir korisnika za dodjelu sredstava za nabavku mineralnog đubriva. Zadatak Komisije je da zapisnički izvrši pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obračun iznosa sredstava i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove.

Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Gradačac i službenoj web stranici Grada Gradačac. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste.

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Gradačac, službenoj web stranici Grada Gradačac kao i putem Radio Gradačca.
Javni poziv ostaje otvoren od 24.06.2022.godine zaključno sa 04.07.2022. godine do 15:30 sati.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije – odsjek za privredu ili na telefon broj: 035-369-777 svakim radnim danom od 8-16 sati.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u navedenom roku, od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva.

Obrazac zahtjeva, izjava i saglasnost za obradu podataka može se preuzeti na šalteru broj 9 ili na web stranici Grada Gradačca.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti  neposredno na šalter broj 9 ili preporučeno putem pošte  na sljedeću adresu:

GRAD GRADAČAC

H.K. Gradaščevića bb, 76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu” 

 

GRADONAČELNIK

mr.sci. Edis Dervišagić

 

DOWNLOAD

Zahtjev za prijavu i saglasnost za obradu podataka

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube