Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za sufinansiranje nabavke visokih tunela u svrhu poticanja biljne proizvodnje – jagode

22/02/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za sufinansiranje nabavke visokih tunela u svrhu poticanja biljne proizvodnje – jagode
GRADAČAC

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 1/19), Gradonačelnik Grada Gradačac, o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje nabavke visokih tunela
u svrhu poticanja biljne proizvodnje – jagode

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je sufinansiranje nabavke visokih tunela za proizvodnju jagode, čija je  površina 1.000 m2  i ostalih materijala za zasad jagode, čija je ukupna vrijednost do 4.100,00 KM (slovima: četirihiljadejednastotinakonvertibilnihmaraka).

Grad sufinansira sredstva za nabavku visokih tunela u iznosu do 800,00 KM (slovima: osamstotinakonvertibilnihmaraka) po korisniku. Ukupna sredstva po javnom pozivu iznose 12.800,00 KM (slovima: dvanaesthiljadaosamstotinakonvertibilnihmaraka). Ukoliko se prijavi više kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

 

II  PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju obrtnici i fizička lica sa područja Grada Gradačca koji su nabavili visoki tunel za proizvodnju jagode u 2020. i 2021. godini.

 

III KRITERIJI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

 

a)      Opći kriteriji

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima prebivalište na području Grada Gradačca,

– da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata odnosno da izvrši upis

   u navedene Registre najkasnije do okončanja javnog poziva.

 

b)     Pored općih kriterija kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne kriterije

     

– da je u nabavljeni visoki tunel zasadio zasad jagode,

– da visoki tunel zadrži u vlasništvu najmanje dvije godine od dana odobravanja sredstava,

– da je izmirio poreske obaveze zaključno sa 31.12.2021.godine za fizička lica i obrtnike,

        odnosno da su izmireni indirektni porezi za obrtnike.

 

IV DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJA KANDIDAT

Potrebna dokumentacija za sufinansiranje nabavke visokih tunela u svrhu poticanja biljne proizvodnje –jagode

 

  1. Ovjerena kopija lične karte za fizička lica odnosno ovjerena kopija rješenja o osnivanju obrta za obrtnike,
  2. Ovjerena izjava da je u visokom tunelu zasnovao proizvodnju jagode kao i da će nabavljeni tunel zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine od dana odobravanja sredstava,
  3. Fiskalni račun sa fakturom kao dokaz nabavljenog tunela i ostalih materijala za zasad na ime korisnika,
  4. Uvjerenje Poreske uprave FBiH o izmirenim poreskim obavezama za fizička lica odnosno uvjerenje Poreske uprave FBiH i uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH za obrtnike zaključno sa 31.12.2021.godine,
  5. Saglasnost za obradu ličnih podataka.

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Gradonačelnik imenuje Komisiju za odabir kandidata za dodjelu sredstava.

Zadatak komisije je da zapisnički izvrši pregled prispjelih prijava, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavi uviđaj na licu mjesta i sačini listu krajnjih korisnika koji ispunjavaju uslove, te istu dostavlja Gradonačelniku.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik na prijedlog komisije.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za privredu, budžet i finansije – odsjek za privredu ili na telefon broj: 035-369-777 svakim radnim danom od 8-16 sati.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Gradačac, kao i putem Radio Gradačca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva.

Potrebna dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Obrazac zahtjeva i izjava može se preuzeti na šalteru broj 9 ili na web stranici Grada Gradačca.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti  neposredno na šalter broj 9 šalter sala ili preporučeno putem pošte  na sljedeću adresu:   

Grad Gradačac
 H.K.Gradaščevića, broj 54, 76 250 Gradačac

Sa naznakom „Javni poziv za sufinansiranje nabavke visokih tunela u svrhu poticanja biljne proizvodnje – jagode.”

DOWNLOAD

Obrazac i izjava

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube