Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine

05/04/2024 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine
GRADAČAC

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac br. 01-04-100/24 od 21.03.2024. godine, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine, Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine

Pozivaju se gradski vijećnici, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, gradske službe za upravu i druge službe, javne ustanove, javna preduzeća, mjesne zajednice grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti i građani grada Gradačac, da svoje potencijalne prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine, dostave u pisanoj formi na adresu Gradske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam, ulica Husein kapetana Gradaščevića br. 4 , ili putem mail-a na adresu: emina.omeragic@gradacac.ba.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja u pisanoj formi se mogu dostavljati do 19.04.2024. godine, nakon čega će se održati javna rasprava, o čijem mjestu i terminu će javnost biti obavještena putem zvanične web stranice Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

DOWNLOAD:

Nacrt Odluke

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube