Najnovije vijesti

Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije “Zimski GRAD-ačac“

24/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije “Zimski GRAD-ačac“
GRADAČAC

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06, 51/09), člana 43.stav 1. a u vezi sa članom 41. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimum (“Službeni glasnik broj: 7/07, 6/08, 2/09, 9/10, 3/11, 9/18 i 14/21) i člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac„ broj:1/19), gradonačelnik o b j a v lj u j e : 

 

JAVNI POZIV

za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije “Zimski GRAD-ačac“

 

Manifestacija “Zimski GRAD-ačac“ će se održati u periodu od 09.12.2022.godine -01.02.2023.godine. 

Grad Gradačac poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda.

Organizator daje u zakup kućice površine 2,5 x 2 m. 

Obaveza je zakupca da kućice budu otvorene svaki radni dan za vrijeme rada klizališta u periodu od 17-22h, a poslije demontaže klizališta (petak, subota, nedelja) u periodu od 17 do 22h. Zakupac može koristiti kućicu i mimo navedenog termina. Svako nepoštovanje obaveznog radnog vremena daje Organizatoru pravo poništiti Rješenje o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa naknade.

Ugostiteljska ponuda podrazumijeva tradicionalne vlastite proizvode vezane uz novogodišnje praznike, kao što su razne vrste čajeva, prirodne domaće sokove, džemove, fritule, palačinke i druge slastice, tople sendviče, hot-dogove, hamburgere, pomfrit, pečena krilca, kuhani kukurz i ostala jednostavna jela brze prehrane, kao i zdrave hrane sa ili bez termičke obrade, bez upotrebe roštilja na ugalj.

Zakupci se moraju pridržavati i prodavati one proizvode koje su naveli u opisu svoje ponude, u protivnom daje Organizatoru pravo poništiti Rješenje o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa naknade.

Zakupcu nije dopušteno na vanjskim površinama ispred kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.

Početna cijena naknade za korištenje kućice je 150 KM za period od jednog mjeseca. 

Naknada za zakup kućica se plaća unaprijed za svaki mjesec.

Prilikom odabira zakupca prednost će imati onaj ko ponudi veći iznos naknade za korištenje kućice.

Prioritet pri odabiru zakupca će imati oni koji su se ovim poslom već bavili i koji nemaju dugovanja prema budžetu Grada Gradačac.

U slučaju da se na javni poziv javi veći broj zainetresovanih lica za zakup datih kućica, prednost pri odabiru imaju ona lica koja su ranije predala potrebnu dokumentaciju.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Gradačac. 

Ponuda treba sadržavati: 

  1. 1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe,   telefon); 
  2. 2. dokaz o izmirenim obavezama prema budžetu Grada Gradačac;
  3. 3. obrazac ponude koji se može preuzeti na web stranici Grada Gradačac; 
  4. 4. detaljni opis vrste ponude koja se nudi;
  5. 5. ponuđena cijena. 

U okviru manifestacije predviđene su četiri kućice, sa slatkim i slanim programom.

Organizator će u skladu s planom rasporeda kućica izvršiti raspodjelu istih. 

Organizator će  svakom odabranom ponuditelju dodijeliti Rješenje o zakupu kućice.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima, te poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupca kućice, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su o svom trošku prigodno ukrasiti kućice novogodišnjim ukrasima tijekom trajanja manifestacije uz saglasnost Organizatora. 

Ponuditelji su dužni prijavu dostaviti u zatvorenoj omotnici adresiranoj na: Grad Gradačac Husein kapetana Gradaščevića 54. S naznakom „Prijava za javni poziv “Zimski GRAD-ačac“. 

Prijave koje nisu potpune, te koje ne udovoljavaju gore propisanim uslovima neće se razmatrati. 

Prijave moraju biti predane do 02. 12. 2022. godine do 12 sati. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati. 

Ukoliko broj prihvatljivih prijavitelja bude manji od raspoloživog broja kućica, Organizator zadržava pravo da u skladu sa konačnom rang listom, odabranim korisnicima koji za to iskažu interes, omogući korištenje većeg broja kućica.

Zakupac je dužan vratiti kućicu po završetku manifestacije u stanju u kakvom ju je primio. 

Zakupac je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Organizatora. 

Zakupac je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora i otpad odlagati na predviđeno mjesto. 

Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osoba.

DOWNLOAD
Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube