Najnovije vijesti

JP “Komunalac” Gradačac: Oglas za prijem dva radnika

17/09/2019 | objavio Radio Gradačac
JP “Komunalac” Gradačac: Oglas za prijem dva radnika
JP/JU/JZU

Javno preduzeće Komunalac d.d Gradačac raspisalo je oglas za prijem dva radnika, jednog na određeno i jednog na neodređeno vrijeme.

Kompletan oglas objavljen 16. septembra 2019. godine na web stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prenosimo u nastavku teksta.


JP KOMUNALAC D.D. GRADAČAC

OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME

Javno preduzeće Komunalac d.d Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

Inženjer/projektant/administrator mreže – 1 izvršilac na određeno vrijeme, u trajanu od dvije  godine  sa punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci.

Ekonomista službe razvoja – 1 izvršilac na, neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom,  uz probni rad od šest mjeseci

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

  1. – da je državljanin BiH,
  2. – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
  3. – da nije kažnjavan,
  4. – da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. Inženjer/projektant/administrator mreže,

 diplomirani inženjer građevinarstva, odsjek hidrotehnika,

-VSS završen građevinski fakultet-240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja,

-položen stručni ispit iz oblasti građevinarstva, smjer hidrotehnički,

-poznavanje rada na Auto CAD,

– najmanje 1 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

2. Ekonomista službe razvoja,

-da posjeduje VSS stepen ekonomskog smjera-240 ECTS bodova,

-poznavanje rada na MS office,

-najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

II Uz prijavni obrazac uredno popunjen, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju  sljedećih dokumenata:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • CIPS-ovu potvrdu prebivališta,
  • diplomu/svjedočanstvo o završenom stepenu stručne spreme,
  • potvrda/uvjerenje/o radnom iskustvu u struci nakon završene škole sa opisom poslova koje je obavljao kod poslodavca.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

Tražena dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Osobođenje“ i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u istom.

Kandidati čije prijave  budu uredne, blagovremene i potpune će biti pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran po javnom oglasu, dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana izbora priložiti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koji je raspisan javni oglas, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

PRIJAVNI OBRAZAC koji je sastavni dio Uredbe, uredno popunjen sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti lično, putem protokola ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac ul H.K.Gradaščevića 114, sa NAZNAKOM „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“

Napomena: PRIJAVNI OBRAZAC može se skinuti sa web stranice  poslodavca   www.komunalac.ba

Postupk izbora kandidata provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odluku o prijemu u radni odnos sa liste uspješnih kandidata donosi direktor.

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac će najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto na koje je provedena procedura prijema u radni odnos.

Učesnik oglasa nezadovoljan Odlukom o izboru kandidata ima pravo u roku 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor Nadzornom odboru preduzeća.

Odluka Nadzornog odbora je konačna.


Radio Gradačac / JU Služba za zapošljavanje TK / JP “Komunalac” Gradačac

Comments are closed.

YouTube