Najnovije vijesti

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2021/22. godinu

17/01/2022 | objavio Radio Gradačac
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2021/22. godinu
GRADAČAC

Krajni rok za dostavu prijava je   1. februar 2022. godine.

Na osnovu člana 10. stav 3.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac ( «Službeni glasnik Grada Gradačac» broj: 11/2021.) i  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku godinu  2021/22. godinu,  („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj:13/21)   Gradska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  dana  17. januara  2022. godine raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2021/22. godinu

Član 1.

Pravo na stipendiju Grada Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja.

Član 2.

Iznos  stipendije za učenike  je  800,00  (osamstotina ) KM u  isplatama od            8 rata x 100,00 KM.

Iznos  stipendije za studente je 1.200,00 (hiljadudvijestotine) KM u  isplatama od 8 rata x 150,00 KM.                                               

 Član 3.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

 Pravo na dodjelu općinske stipendije ima  kandidat  koji ispunjava  opće uslove:

            – da je državljani BiH sa prebivalištem na području grada Gradačac,

            – da  je redovan učenik /student  srednjih škola/ fakulteta,

             – da  prvi puta upisuju razred /godinu studija,

             – da nije stariji od 26 godina.

 

Član 5.

 

Pravo na dodjelu općinske stipendije ne može ostvariti kandidat u slijedećim situacijama:

–          ako obnavlja školsku/akademsku godinu,

–          ako je korisnik  stipendije od drugog izvora,

–          ako je u statusu apsolventa.

–          ako iz bilo kojeg razloga u toku  školske/akademske godine  prekine  redovno školovanje,

–          najviše dva kandidata iz  jednog domaćinstva mogu ostvariti pravo na  stipendiju  Grada Gradačca u  istoj školskoj/akademskoj  godini.                                                                               

KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA KOJE ĆE SE DODIJELITI U SVAKOJ OD KATEGORIJA

Član 6.

Kategorija 1:……………………………………………………………………….9 stipendija

Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje

Kategorija 2:……………………………………………………………..……… 10 stipendija

Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9:00 i više

Kategorija 3:………………………………………………………………..……20 stipendija

Studenti I godine studija/ brucoši

Kategorija 4:……………………………………………………………………..30 stipendija

Studenti   II do  VI godine dodiplomskog studija ili  I  ciklusa bolonjskog  sistema studiranja.

Kategorija 5:……………………………………………………..…………..…..36 stipendija

         Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite       

Kategorija 6:……………………………………………………………..…….…11 stipendija

      Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz soc. ugroženih porodica,

a)      korisnici stalne socijalne pomoći,

b)      djeca bez oba roditelja,

c)      djeca  na porodičnom/domskom smještaju,

             d)    učenici/studenti  iz   romskih porodica,

             e)    djeca sa nekim oblikom invaliditeta.

                    POTREBNA DOKUMENTACIJA  ZA PRIJAVU NA KONKURS

Član 7.

 

Za ostvarivanje prava na  stipendiju kandidati treba da   prilože originalne dokumente  ili ovjerene fotokopije dokumenata.

 

Napomena: Fotokopija INDEX-a se ne prihvata kao dokaz  za utvrđivanje   prosječne ocjene u prethodnoj akademskoj godini.

Kategorija 1:Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje

1.Prijavni obrazac

2. Prijava prebivališta – CIPS

3. Diploma „Učenik generacije“ iz prethodne  školske godine,

      4. Uvjerenje o redovnom školovanju u školskoj  2021/22.godini,

      5.  Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

          nadležnog gradskog organa uprave. (za malodobne učenike roditelj  daje izjavu i

   potpisuje prijavu na konkurs).

     6. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime učenika/studenta.

Kategorija 2:Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj ak. godini 9,00 i više

1.Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališa – CIPS,

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini (9,00 i više),

4. Uvjerenje o  redovnom školovanju u akademskoj 2021/22. godini.

      5. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

          nadležnog gradskog organa uprave. 

      6. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime studenta.

 Kategorija 3:Studenti I godine studija/ brucoši

1. Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj školskoj godini,

4. Uvjerenje  o redovnom školovanju u akademskoj 2021/22. godini,

5. Kućna lista podnosioca prijave u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog 

    domaćinstva,

6. Dokazi o zaposlenju svih punoljetnih  članova domaćinstva i visini stalnih izvora

    prihoda :

–          za nezaposlene članove domaćinstva  Uvjerenje Biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne ispostave Gradačac;

–          za zaposlene članove domaćinstva:  ovjerene platne liste za mjesece: septembar, oktobar, novembar 2021. godine,

      –     za penzionere:  ček za novembar  2021. godine,

       –     uvjerenje o  visini primanjima iz oblasti socijalne zaštite za septembar, oktobar,

              novembar 2021.  godine,

       –     uvjerenje o visini primanja po osnovu vićničkih i poslaničkih paušala ili izjava  ovjerena

             od strane  nadležnog gradskog organa.

     7. Uvjerenje o redovnom studiranju za brata/sestru.

     8. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

          nadležnog gradskog organa uprave.

     9. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime studenta.

 

Eliminatorni  kriteriji za kategoriju III :

  1. prosječna ocjena  u prethodnoj školskoj godini manja od 4,10.
  2.  prosjek primanja po članu porodičnog domaćinstva prelazi 1/3 prosječne plate u FBiH za utvrđeni period.

Kategorija 4:Studenti   II do  VI godine dodiplomskog studija i I  ciklusa bolonjskog  sistema

1. Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini,

4. Uvjerenje o redovnom školovanju u akademskoj 2021/22. godini,

5. Kućna lista podnosioca prijave u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog

    domaćinstva,

6. Dokazi o  zaposlenju svih  punoljetnih  članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda :

–          za nezaposlene članove domaćinstva:  Uvjerenje Biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne ispostave Gradačac;

–          za zaposlene članove domaćinstva: ovjerene  platne liste za mjesece:  septembar, oktobar i novembar  2021. godine

      –     za penzionere:  ček  za novembar 2021. godine,

       –     uvjerenje o visini primanja po propisima iz oblasti socijalne zaštite za: septembar,

             oktobar i   novembar 2021. godine

       –     uvjerenje o visini primanja po osnovu vijećničkih, poslaničkih paušala ili izjava ovjerena  

             od strane ili kredit nadležnog gradskog organa uprave;

     7.Uvjerenje  o redovnom studiranju za brata/sestru

     8. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

          nadležnog gradskog  organa uprave.

     9. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime studenta.

 

Eliminatorni  kriteriji za kategoriju IV :

1. prosječna ocjena  u prethodnoj  akademskoj godini manja od  7,00 ( 3,00 na skali ocjenjivanja od 2-5 ) – na tehničkim  fakultetima.

2. prosječna ocjena  u prethodnoj  akademskoj godini manja od  7,50 ( 3,50 na skali ocjenjivanja od 2-5 ) – na  društvenim fakultetima.

3.  prosjek primanja po članu porodičnog domaćinstva prelazi 1/3 prosječne plate u FBiH za utvrđeni period.

 

Kategorija 5:    Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite

       1. Prijavni obrazac,                                       

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o redovnom školovanju u akademskoj 2021/22. godini,

4. Uvjerenje o ostvarenoj  prosječnoj ocjeni u prethodnoj akademskoj godini,

5. Kućna lista,

6. Dokazi o boračkom statusu / uvjerenje,

7. Dokaz o priznanjima u OS BiH/uvjerenje,

6.  Dokazi o  zaposlenju svih  punoljetnih  članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda :

–          za nezaposlene članove domaćinstva:  Uvjerenje Biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne ispostave Gradačac;

–          za zaposlene članove domaćinstva: ovjerene  platne liste za mjesece:  septembar, oktobar i novembar  2021. godine

      –     za penzionere:  ček  za novembar 2021. godine,

       –     uvjerenje o visini primanja po propisima iz oblasti socijalne zaštite za: septembar,

             oktobar i  novembar 2021. godine

       –    Uvjerenje o primanjima po osnovu vijećničkih-poslaničkih paušala ili  izjava da

             punoljetni članovi zajedničkog domaćinstva ne ostvaruju primanja po osnovu vijećničkih- 

             poslaničkih paušala ovjerena od strane nadležnog gradskog organa uprave;

       9.   Uvjerenje o redovnom studiranju za brata/sestru.

     10.   Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

              nadležnog gradskog  organa uprave.

11.  Fotokopija tekućeg računa otvorenog na ime studenta.

Kategorija 6:Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz socijalno  ugroženih porodica

1. Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o redovnom školovanju u školskoj/akademskoj 2021/22. godini,

4. Kućna lista,

5. Dokaz o socijalnom statusu:

a) Rješenje Centra za socijalni rad o priznatom  pravu na stalnu socijalnu pomoć

b) Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje,

c) potvrda Centra za socijalni rad/ustanove za smještaj djece,

d) potvrda Udruženja za zastupanje prava Roma,

e) Uvjerenje Centra za socijalni rad  o utvrđenom stepenu invaliditeta – izvršenoj

    kategorizaciji, nalaz Ljekarskog konzilija o postojanju teže hronične bolesti.

      6. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

          nadležnog gradskog organa uprave. (za malodobne učenike roditelj  daje  izjavu i

          potpisuje prijavu na konkurs).

      7. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime učenika/studenta.

 Član  8.

Konkurs  je otvoren  15 dana od dana objavljivanja  na   oglasnoj  tabli Grada Gradačca,   info panou  i internetskoj  stranici  Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

Krajni rok za dostavu prijava je   1. februar 2022. godine.

Član  9.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za  stipendiju Grada Gradačac» sa naznakom kategorije stipendije na koju se aplicira,  podnose se   na šalteru 6.  u Šalter sali Grada Gradačac ili putem pošte na adresu: Grad Gradačac, Gradska služba  za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K.Gradaščevića  54, Gradačac.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 Član 10.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Grada Gradačac  objavljuje  na oglasnoj ploči/info panou  i internetskoj stranici Grada  Gradačac (www.gradacac.ba)  u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

DOWNLOAD

Prijavni obrasci i izjave

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube