Najnovije vijesti

Kampanja informisanja građana o trgovini ljudima

18/10/2021 | objavio Radio Gradačac
Kampanja informisanja građana o trgovini ljudima
Tuzlanski kanton

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Uprava policije MUP-a TK, Udruženje Zemlja djece u BiH i World Vision BiH provode kampanju informisanja građana o ovom fenomenu i apeliraju na stavnovništvo da policiji prijave svoja saznanja u vezi trgovine ljudima.

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječije pornografije i prisilnih brakova. Trgovci ljudima eksploatiraju domaće i strane žrtve u BiH, te eksploatiraju žrtve iz BiH u drugim zemljama.

Prema evidenciji Centara za socijalni rad sa područja TK, u periodu od 2015. do 2019. godine evidentirano je ukupno 257 djece koja stalno ili povremeno prosjače, samostalno ili u pratnji roditelja/staratelja.

Dokazivanje slučajeva trgovine ljudima, uključujući i slučajeve prisilnog prosjačenja djece, izuzetno je kompleksno zbog čega je saradnja svih institucija države iznimno važna. Policijski službenici su zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad Tuzla, romskim medijatorom i nevladinim sektorom, dio neformalnog Mobilnog tima koji prevenira i identifikuje potencijalne slučajeve trgovine ljudima.

U 2017. godini podnesen je izvještaj protiv dva lica, u kojem se navodi da je eksploataciji bilo izloženo 6 djece. Predmet je okončan pravosnažnom presudom jednog lica kaznom zatvora u trajanju od 5 godina, neki predmeti su nepravosnažno okončani, dok je za određeni broj predmeta u toku sudjenje, izjavio je Mehmedalija Fišeković, istražitelj u Odsjeku za borbu protiv organizovanog kriminala i koordinator Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima u TK.

Djelujući kroz dva komplementarna projekta, uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koje djeluje u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), World Vision BiH je sa partnerima na lokalnom nivou Udruženjem Zemlja djece u BiH i Romskim informativnim centrom Kali Sara kreirao multisektorski pristup koji doprinosi rješavanju ovog nedovoljno vidljivog problema.

World Vision BiH podržava inicijativu Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima u TK prema Gradskoj upravi grada Tuzla za formalizaciju Mobilnog tima za identifikaciju trgovine ljudima. Formalizacija Mobilnog tima bi doprinijela prepoznavanju i jačanju rada ovog važnog lokalnog mehanizma, izjavila je Dragana Bulić, predstavnica nevladine organizacije World Vision BiH.

Pored MIT-ova, projekti koje implementira World Vision BiH sa partnerima podržavaju izradu Protokoli za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH i unapređenje pristupa mobilnim timovima za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području Zapadnog Balkana važni su koraci koji vode ka rješavanju problema trgovine ljudima. 

Protokol reguliše međusektorsku saradnju s ciljem da se osigura najveći mogući stepen sigurnosti i zaštite djece koja mogu postati žrtve ekonomske, seksualne i drugih vidova eksploatacije, odnosno drugih oblika trgovine ljudima. Sve mjere i akcije koje se tiču djeteta potencijalne žrtve gore eksploatacije i trgovine ljudima, nadležni organi moraju  poduzimati u najvećem stepenu hitnosti i efikasnosti, i uz zaštitu privatnosti i identiteta djeteta, izjavila je Mirsada Bajramović, direktorica udruženja Zemlja djece u BiH.

Prisilno dječije prosjačenje je krivično djelo, a Protokoli predstavljaju jasne korake koje svaka potpisnica u sistemu zaštite djeteta treba poduzeti kada se susretne sa djecom u visokom riziku ili djecom koja su žrtve bilo kojeg oblika eksploatacije.

Potpisivanjem lokalnih protokola implementira se jedna od mjera iz Akcionog plana TK za sprovođenje strategije suprotstavljanja trgovine ljudima u BiH (2020-2023.)

Radio Gradačac / World Vision BiH 

Comments are closed.

YouTube