Najnovije vijesti

Komunalac objavio detaljnu analizu trenutnog stanja vodosnabdijevanja gradskog vodovoda

20/05/2020 | objavio Radio Gradačac
Komunalac objavio detaljnu analizu trenutnog stanja vodosnabdijevanja gradskog vodovoda
GRADAČAC

Javno preduzeće Komunalac danas je objavilo detaljnu analizu trenutnog stanja vodosnabdijevanja gradskog vodovoda kao i mjere koje se poduzimaju kako bi se u narednom periodu obezbijedile dovoljne količine za sve korisnike vodovoda. Informaciju prenosimo u cjelosti.


Na početku eksploatacije izvorišta Okanovići (2001.g.) vodostaji podzemne vode bili su oko 6 metara ispod kote terena a aktivna visina vodonosnog sloja bila oko 12 metara.

Ukupni instalirani kapacitet pumpi tada ugrađenih u tri bunara iznosila je 45+30+45= 120 l/s.s.

U normalnoj hidrološkoj godini na godišnjem nivou bunari rade s prosječnom eksploatacijom od 60 l/s,  što je oko 220 m3/sat ili 5.200 m3/dan .

Poslije obilnih padavina i poplava 2014.god. došlo je znatnog povišenje vodonosnog sloja, koji se na izvorištu pokazao tokom 2014. i 2015. godine.

Nakon toga, uslijedile su slabe hidrološke godine 2016., 2017., 2018. i 2019.g.  kada je ukupna visina padavina bila manja od visine padavina u prosječnoj hidrološkoj godini i pokazale su da je u takvim uslovima  ukupni dotok vode u podzemlje u širem prostoru izvorišta manji nego što se očekivalo. Navedene hidrološki slabe godine 2016., 2017., 2018. i 2019. g. pokazuju da već i uz prosječnu eksploataciju podzemne vode od 60 l/s,  nastaju krizne situacije u vodosnabdijevanju.

Nakon stabiliziranja vodosnabdijevanja u  2016. godini nastavlja se smanjenih padavina pa u 2020. godini vodostaji u podzemlju ponovo se spuštaju na 13 metara ispod kote terena a prema količini padavina do maja mjeseca ove godine snižavanje vodostaja u podzemnoj akumulaciji se nastavlja.  Gradačac nema nikakvu rijeku da se iz nje može prihranjivati podzemlje iz kojeg se dobiva voda za vodosnabdjevanje Gradačca. Sva raspoloživa voda dobiva se od padavina. Kada zimskih padavina nema nastaje kriza u vodosnabdijevanju. Posljednjih 4 godine nivo podzemne vode u području izvorišta Okanovići stalno se snižavao i sada je toliko nizak da niti jedan bunar ne može normalno raditi bez prigušivanja.

Uobičajeno je i da nivo vode u svim navedenim godinama počinje rasti u periodu nakon zime, januar – mart, a da nivoi počinju opadati ljeti u period juni – juli, što je ciklična pojava sve do tekuće godine.

Sa donjeg dijagrama vidljivo je sve navedeno kao i da tokom ove godine nije došlo do uobičajenog dizanja nivoa kao prethodnih godina, što dodatno zabrinjava.

Dijagram 1. Grafički prikaz nivoa vode na izvorištu Okanovići

 

Trenutna situacija sa smanjenim količinama vode na gradskom izvorištu Okanovići dogodila se nakon niza loših hidroloških godina i pokazala je da se u kritičnim hidrološkim situacijama vodostaj podzemne vode u području izvorišta spušta do 13 metara ispod kote terena ili na jednu trećinu ukupne debljine šljunčanog sloja od 18 metara.

U mjesecu maju tekuće godine uz maksimalan angažman svih bunara , moguće je bilo ispumpati dnevno sa navedenog izvorišta 2974 m3/danu ili nešto više od 34 l/s.

To znači da je sa prvobitnih 120 l/s izdašnost izvorišta danas samo 28 %, odnosno 34 l/s, sa tendencijom pada.

Ako znamo da krivulja potrošnje vode svake godine značajno raste u periodu ljeta do preko 7.000 m3/danu, što prevedeno u l/s znači pumpanje od cca 90 l/s, onda se vidi veličina trenutnog problema.

Naravno, samo ispumpavanje vode zavisi od direktne potrošnje i vremenskih prilika u pojedinim dijelovima godine.

Dijagram 2

 

Radi smanjenja nesigurnosti vodosnabdjevanja iz izvorišta Okanovići nakon jedne od velikih kriza vodosnabdijevanja Gradačca u periodu 2010.-2012.godini izbušen je novi duboki bunar u izvorištu Ilidža (Arterac) i interventni bunar B-4 na izvorištu Okanovići. Drugi se koristio kao dopuna bunara B-1 u lošim hidrološkim uslovima. Korištenje ovih bunara je povećalo sigurnost vodosnabdjevanja, ali radi daljnjeg smanjenja visine godišnjih padavina u 2020. godini samo je produžilo vrijeme bez uvođenja redukcije znatno ranije nego sada.

Iz grafičkog prikaza vidljivo je da nivo podzemne vode na  izvorištu „Okanovići“ u konstantnom padu i izdašnost izvorišta svedena na jednu trećinu i uz dopunu sistema vodosnabdijevanja sa arterca raspoložive količine vode su nedovoljne za kontinuirano vodosnabdijevanje..

JP “Komunalac”d.d. Gradačac je u cilju obezbeđenja kontinuiranog vodosnabdijevanje poduzelo niz aktivnosti na postojećem izvorištu Okanovići u prethodnim mjesecima a u cilju što boljeg iskorištenja dostupnih količina vode:

  • uvođenje interventnog bunara B-4 direktno u bunarsku kolonu  bunara B-1 ;
  • zamjena pumpi na bunaru B-2 snage 18,5 kw sa pumpom 22 kW;
  • zamjena pumpe na bunaru B-3 usljed smanjenja izdašnosti bunara – pumpa snage 75 kW zamijenjena je pumpom snage 3 kW (uz zadržanu izdašnost) i također direktno upojena u bunar B-1
  • spuštanje pumpe na bunaru B-1 na dno kolone;
  • trenutno se vode aktivnosti ispitivanja funkcionalnosti bunara B-3, jer je izdašnost bunara drastično smanjena u odnosu na druga dva bunara. Dostavljeni elaborat će dati smjernice oko daljnjeg korištenja ovog bunara.

Sadašnje stanje vodosnabdjevanja je alarmantno, izvorišta pri maksimalnom iskorištenu daju samo jednu trećinu instaliranog kapaciteta izvorišta.

Potrošnja i gubici su veliki pa je uveden prvi stepen redukcije vodosnabdjevanja jer se u  dijelovima grada isključuje dovod vode u vremenu od 21,30 do 05,00 sati u kojem vremenu se pune rezervoari. JP Komunalac će uz maksimalno angažovanje ljudstva i dostupnih tehničkih rješenja nastojati što duže držati navedeni prvi stepen redukcije, odnosno zatvaranje vodosnabdijevanja noću.

Hidrološke prilike su takve da se ne očekuje punjenje podzemne akumulacije vodom od padavina pa će se morati uvesti drugi stepen redukcije kada će periodi isključenja vode biti sve duži i duži, uz posebno vodosnabdjevanje posebno važnih ustanova.

Sve zavisi od količine vode koja će se dobivati na izvorištima i potrebnog vremena za punjenje rezervoara, kao i potrošnje korisnika odnosno što racionalnijeg korištenja vode u budućem periodu.

Iako je jasno da redukcije mogu imati vrlo nepovoljan utjecaj na kvalitetu vode u vodovodnoj mreži, kvarove usljed punjenja i pražnjenja a posebno u starim dijelovima vodovodne mreže, nema drugog raspoloživog rješenja pa se redukcije vodosnabdjevanja moraju provoditi.

Radi toga u cilju savladavanja sadašnje krize i osiguranja boljeg vodosnabdijevanja poduzete su i sljedeće aktivnosti:

– raspisan je tender za zamjenu azbest cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila kako bi se smanjili gubici na mreži kao i zaštitilo zdravlje potrošača , navedeni tender je u fazi evaluacije (provjera pristiglih ponuda),

– uvezivanje izvorišta Okanovići i izvorišta Domažić, odnosno dovođenje vode sa izvorišta Domažić do rezervoara R-4 gradskog vodovodnog sistema. (potpisan ugovor o izgradnji cjevovoda iz Kerepa do Humki, sa rokom izvođenja od 90 dana).

Realizacija ovih aktivnosti  rezutirat će obezbjeđenjem dodatnih količina vode u gradskom  sistemu vodosnabdijevanja koji trenutno nedostaju i stabilnost vodovodnog sistema oba izvorišta.

U navedenom su istaknuti problemi kao i rješenje tih problema koji garantuju dodatne količine vode koje će sve manje i manje biti u narednim mjesecima.

Iz navedenog se vidi koji su problemi i kako se rješavaju. Sama situacija sa vodosnabdijevanjem, dužinom perioda redukcije u velikoj mjeri zavisi i od samih korisnika, tako da apelujemo na sve naše korisnike da što racionalnije koriste vodu.

Pred nama je izazovan period ali smo uvjereni da su poduzete adekvatne radnje kako bi Gradačac u što kraćem periodu prevazišao trenutnu situaciju sa vodosnabdijevanjem, kako se u narednim godinama više ne bi niti spominjala riječ redukcija.


Radio Gradačac / JP Komunalac

Comments are closed.

YouTube