Najnovije vijesti

Konkurs za dodjelu gradskih stipendija učenicima i studentima

16/10/2023 | objavio Radio Gradačac
Konkurs za dodjelu gradskih stipendija učenicima i studentima
GRADAČAC

Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu  danas, 16.10.2023. godine, je objavila Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2023/24. godinu. Tekst konkursa prenosimo u cijelosti:

 

Na osnovu člana 10. stav 3.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac» broj: 11/2021.) i  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku godinu  2023/24. godinu, („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 7/23) Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu dana 16.10. 2023. godine raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2023/24. godinu.

 

Član 1.

Pravo na stipendiju Grada Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja.

Član 2.

Iznos stipendije za učenike je 800,00 (osamstotina) KM u isplatama od 8 rata x 100,00 KM.

Iznos stipendije za studente je 1.200,00 (hiljadudvijestotine) KM u isplatama od 8 rata x 150,00  KM.                       

 Član 3.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ima kandidat koji ispunjava opće uslove:

– da je državljani BiH sa prebivalištem na području grada Gradačac,

– da je redovan učenik/student  srednjih škola/fakulteta,

– da  prvi puta upisuju razred/godinu studija,

– da nije stariji od 26 godina.

Član 5.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ne može ostvariti kandidat u slijedećim situacijama:

–         ako obnavlja školsku/akademsku godinu,

–         ako je korisnik  stipendije od drugog izvora,

–         ako je u statusu apsolventa.

–         ako iz bilo kojeg razloga u toku  školske/akademske godine prekine redovno školovanje,

–         najviše dva kandidata iz  jednog domaćinstva mogu ostvariti pravo na stipendiju Grada Gradačca u istoj školskoj/akademskoj  godini. 

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube