Najnovije vijesti

Konkurs za obavljanje volonterskog staža za članove boračke populacije

28/07/2021 | objavio Radio Gradačac
Konkurs za obavljanje volonterskog staža za članove boračke populacije
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa (volonterski staž).

Pravo na obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž), shodno odredbama dlana 34. Zakona o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26116), ima lice iz člana 1. st. (l) i (2) i člana 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20 u daljem tekstu: Zakon), koje ima:

– prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili
– VII stepen strudne spreme ili
– VI stepen strudne spreme.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 28.07.2021.godine do 12.08.2021. godine.

Tekst Konkursa pogledajte OVDJE

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube