Najnovije vijesti

Na području Gradačca planirane najveće površine za proljetnu sjetvu

23/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Na području Gradačca planirane najveće površine za proljetnu sjetvu
Tuzlanski kanton

Održana 3. redovna sjednica Vlade TK

Planom proljetne sjetve planirano zasijavanje većih površina

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan proljetne sjetve u 2021.godini za područje Tuzlanskog kantona.Planom je predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 51.919 ha, što je za 1.351 ha ili 2,67% više u odnosu na 2020.godinu. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.210 ha, industrijskim biljem 250 ha, a povrtnim biljem 11.565 ha. Krmnim biljem planirano je da se zasije površina od 17.894 ha. Kada su u pitanju gradovi i općine, u Gradačcu su planirane najveće površine za sjetvu (12.190 ha), zatim slijedi Lukavac sa 8.919 ha i Kalesija sa 8.310 ha. Povećanje plana sjetve bilježi se u Banovićima, Čeliću, Kalesiji, Kladnju, Lukavcu, Sapni, Gračanici, Gradačcu i Tuzli, što je rezultiralo ukupnim povećanjem plana za 2021. godinu. U Živinicama je došlo do smanjenja plana sjetve u odnosu na prethodni period za 825 ha, u Doboj Istoku za 28 ha, dok Srebrenik i Teočak imaju blago odstupanje u odnosu na prethodnu godinu. Kako se u Planu navodi, za realizaciju planirane sjetve potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od oko 72,7 miliona KM.

480.200,00 KM za podršku povratku prognanih lica

Vlada je danas donijela Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstavaBudžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu „Podrška povratku prognanih lica“, za što je ove godine planirano 480.200,00 KM. Ovaj program, prema iskazanim potrebama za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi uzonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimumauslova za smještaj raseljenih lica, obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u iznosu 200.000,00 KM. Na osnovu potreba koje iskazuju općine i gradovi u kojima traje proces povratka, ličnihobraćanja povratnika, prispjelih aplikacija na raspisane javne pozive, uslova u kojima žive povratnici, a koji su identifikovani na licu mjesta na terenu,neosporna je potreba za ulaganjem u finansiranje projektnih ideja povratnika zaodrživi povratak u 2021. godini. Za ove namjene planirano je 260.200,00 KM. Dok je za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranihosoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, za što je planirano 20.000,00 KM.

204.800,00 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

U oblasti socijalne politike, Vlada je danas dala saglasnost na Program  Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojim su utvrđeniuslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, za što je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano ukupno 204.800,00 KM. U okviru navedenom iznosa 94.800,00 KM je planirano za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, 90.000,00 KM za sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijimraseljenim porodicama u individualnom smještaju, te 20.000,00 KM za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja.

956.400,00 KM za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata

            Vlada je danas donijela Program kojim se utvrđuje raspodjela 956.400,00 KM za subvencije troškova prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan. Za ove kategorije korisnika troškovi prijevoza se subvencioniraju u cjelokupnom iznosu.Raspored sredstava izvršen jena osnovu podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovimpratiocima.

237.000,00 KM za organizacije i udruženja za podršku realizacije socijalnih projekata

Vlada je dala i saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 237.000,00 KM, a sredstva se raspoređuju organizacijama i udruženjima zapodršku realizacije projekata. Za projekte koji za cilj imaju prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano je 55.000,00 KM. Za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja je planirano 50.000,00 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom38.000,00 KM. Za projekte koji za cilj imaju podršku pojedincima i porodicama,  koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi,  problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00 KM. Dok je za projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirano 54.000,00 KM.

10.000 KM za prevenciju ovisnosti o drogama, te intervencije

i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije

Za subvenciju troškova prevencijeovisnosti o drogama, prevencije intervencije i  resocijalizacije maloljetničke delinkvencije Vlada je u 2021. godini planirala 10.000 KM, a danas je data saglasnost na Program raspodjele sredstava namijenjenih u ovu svrhu. Prema programu, navedenim sredstvima podržat će se realizacija projekata organizacija i udruženja kojidoprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije,intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskogkantona za period 2020-2023. godine.

560.000,00 KM za jednokratne novčane pomoći

Između ostalih odluka koje omogućavaju provedbu socijalne politike u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoćiza 2021. godinu. Za ove namjene Budžetom Kantona je planirano 560.000,00 KM. Raspodjela sredstava ovog Programa po jedinicama lokalne zajednice izvršena je prema broju stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenosti stanovništva u XI/2020. godini, broju korisnika stalne novčane pomoći u 2020. godini, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2020. godini, broju djece korisnika dodatka na djecu u 2020. godini, te broju penzionera sa iznosom najniže penzije u 2020.godini.

Ostale odluke

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila da će iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članudomaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine, iznositi 25,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice satroje i više djece za koje će dječiji dodatak iznositi 43,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Vlada je danas utvrdila i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20%prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih jedanaest mjeseci 2020. godine, odnosno u iznosu od 172,00 KM. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu. Za ostvarivanje ovog prava u Budžetu TK za 2021.godinu je planirano 120.000,00 KM.

Također, Vlada je utvrdila i da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci iznositi 86,00 KM po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine. Ovo pravo isplaćivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta. Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centar za socijalni rad.

Prema današnjoj odluci Vlade, jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece tokom 2021. godine iznosit će 1.500,00 KM, a ovo pravo mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće zajedničko dijeterođeno u 2021. godini.

Vlada je utvrdila i da će visine naknade za obrok u vrijeme nastave u školamaosnovnog obrazovanja zadjecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe iznositi 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. Djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe su djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalnoneosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a isti neostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da senalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni centra za socijalni rad. Za ove namjene u Budžetu je planirano ukupno 168.000,00KM.

Shodno današnjoj odluci Vlade, visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvuiznosit će 321,00 KM, odnosno 33,75 % prosječne plate u Federaciji BiH za prvih jedanaest mjeseci 2020. godine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila ukupno 1.070.000,00 KMza plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sapodručja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranjui za plaćanjeobaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo. Od ovog iznosa 900.000,00 KM je namijenjeno zaplaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, a 170.000,00 KM zaplaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstveneustanove.

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju nanosa u jezeru Modrac sa prijedlogom aktivnosti na sanaciji postojećeg stanja. Kako se u Informaciji navodi, akumulacija je doživjela određene promjene površine koju zauzima, te nivoa vode u svom tijelu, u odnosu na projektovane dimenzije. Otpadne vode industrijskih objekata se uglavnom ispuštaju bez prethodnog prečišćavanja i sa sobom donose velike količine nanosa. U akumulaciju Modrac nanos se uglavnom unosi iz rijeke Spreče, tako da je pri ušću ove pritoke efekat zasipanja izuzetno potenciran, što u značajnom stepenu utiče na promjenu kvaliteta vode. Ukupna procijenjena količina nanosa u akumulaciji iznosi 15.025.121 m3, čime je i ukupna zapremina akumulacije smanjena za navedenu vrijednost. Zbog svega navedenog, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice smatra da je neophodno utvrditi stvarno stanje zagađenja Akumulacije, utvrditi izvore zagađenja, predložiti mjere za sprečavanje zagađenja, predložiti izvor finansiranja čišćenja, pokrenuti aktivnosti na čišćenju od postojećih nanosa i preduzeti druge potrebne aktivnosti.

Vlada je danas izmijenila Instrukciju o načinu obračuna i isplate naknade troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona Današnjim izmjenama se posebno utiče na kvalitetniju primjenu ovog prava za pripadnike policije u Tuzlanskom kantonu, obzirom na specifičnosti obračuna prijevoza za ove uposlenike.

Vlada je danas usvojila Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2020. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Akcioni plan Tuzlanskog kantona za provođenje strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023.godina.

Danas je Vlada odobrila nabavku 35.000kg mesnih konzervi za potrebe robnih rezervi Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je imenovala i Komisiju za realizacijuProjekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcimaOružanih snaga Bosne i Hercegovine u ratu 1992 – 1995. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas delegirala kandidata za člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube