Najnovije vijesti

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske opštine: Gornji Lukavac, Vida, Biberovo Polje i Zelinja Srednja

19/01/2022 | objavio Radio Gradačac
Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske opštine: Gornji Lukavac, Vida, Biberovo Polje i Zelinja Srednja
GRADAČAC

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPŠTINSKI SUD U GRADAČCU

Broj: 028-0-Su-21-000 960

Gradačac, 29.12.2021. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 19/03, 54/04), Opštinski sud u Gradačcu:

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE:

GORNJI LUKAVAC, VIDA, BIBEROVO POLJE i ZELINJA SREDNJA

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama, upisanim u katastarskim opštinama: Gornji Lukavac, Vida, Biberovo Polje i Zelinja Srednja (po novom premjeru) da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH, Službenom glasniku BiH i dvojim dnevnim novinama, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje sljedećih 90 (devedeset) dana kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

U zemljišnu knjigu će se, kao vlasnik odnosno kao nosilac nekog drugog prava na nekretnini, upisati osoba, koja je od strane odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove ovog suda utvrđena kao vlasnik odnosno nosilac nekog drugog prava na nekretnini odnosno osoba, čije vlasništvo odnosno neko drugo pravo na nekretnini, prema stanju stvari, odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove ovog suda izgleda najvjerovatnijim.

Prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška upisat će se ograničenja vlasništva i druga stvarna prava na tuđoj nekretnini ako su prijavljenja odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove ovog suda i ako su dokazana javnom ispravom ili javno ovjerenom privatnom ispravom.

Pozivaju se zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate učešće u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava, stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Opštinskog suda u Gradačcu svakim radnim danom u vremenu od 07,30-13,30h.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Opštinski sud u Gradačcu

Titova bb (za Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

76250 Gradačac                                                                 

                                                                                                                      predsjednik suda

                                                                                                                              Slobodanka Kojić

Radio Gradačac / Opštinski sud u Gradačcu

Comments are closed.

YouTube