Najnovije vijesti

Nakon rebalansa, Budžet Grada Gradačca iznosi 18.273.563 KM

04/08/2020 | objavio Radio Gradačac
Nakon rebalansa, Budžet Grada Gradačca iznosi 18.273.563 KM
Gradsko vijeće

Danas je održana hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj se razmatralo 5 tačaka dnevnog reda. Nakon dugotrajne rasprave jednoglasno je usvojen Prijedlog Programa o dopuni Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2017-2020. godina uz određene amandmane gradskih vijećnika.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu je također jednoglasno usvojen u kojem su prihodi i rashodi umanjeni u ukupnom iznosu 1.761.853 KM. Zbog postizanja uravnoteženosti Budžeta Grada Gradačac, a na osnovu revidiranih projekcija poreznih prihoda (akt Ministarstva finansija TK br. 07/1-11-12322/20 od 11.06.2020 godine i akt JU Direkcija regionalnih cesta TK br. 05-05-337-4/19 od 18.05.2020. godine) pristupilo se korekcijama prihoda i primitaka. Porezni prihodi su umanjeni za 1.340.489 KM i to pretežno u stavkama poreza na dohodak i indirektnih poreza u skladu sa novim projekcijama. Neporezni prihodi su uvećani ukupno za 176.547 KM što je za 5,6 % više u odnosu na planirani iznos. Rebalansirani budžet iznosi 18.273.563,00 KM.

Gradski vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac. Usvojeni amandman na ovu odluku odnosi se na povećanje maksimalnog iznosa odobrenih sredstava, u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta Grada Gradačac iznosi 30.000,00 KM po korisniku.

Vijećnici su upoznati s informacijom o preduzetim mjerama na sprečavanju pojave korona virusa ( COVID-19) na području grada Gradačac.

Kolegij Gradskog vijeća je prilikom zakazivanja ove sjednice zaključio da se, zbog pogoršanog epidemiološkog stanja na području grada Gradačac, sjednica Vijeća održi u prisustvu gradskih vijećnika, predlagača i obrađivača materijala.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube