Najnovije vijesti

Naredbe sa 2. sjednice Štaba Civilne zaštite Gradačac

20/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Naredbe sa 2. sjednice Štaba Civilne zaštite Gradačac
GRADAČAC

Na današnjoj drugoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Gradačac donešene su 3 naredbe i 4 zaključka.

Naredbe se odnose na Javne zdravstvene ustanove, privredne subjekte i vijeća mjesnih zajednica.

U nastavku možete pogledati:

 

 

 

Također danas su donešena i 4 zaključka Štaba civilne zaštite Grada Gradačac.

Zadužuje se JP Komunalac d.d. Gradačac da u saradnji s JP Parkinzi Gradačac sačini Plan čišćenja, pranja i dezinfekcije najfrekventnijih javnih površina te da u narednih 48 sati zvrši njegovu realizaciju.

Zadužuje se nadležna gradska služba da izvrši nabavku dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme u neophodnim količinama te istu stavi na raspolaganje JZU Dom zdravlja Gradačac, PU Gradačac i drugim institucijama i subjektima koji za to iskažu potrebu.

Zadužuje se gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, JP Komunalac d.d. i Domažić d.o.o. Gradačac Vučkovci  da odmah pristupe pripajanju vodovodne mreže mjesne zajednice Biberovo Polje na vodovodni sistem Domažić na lokaciji rezervoara V180 u MZ Srnice Donje, a do sada angažovana cisterna JP Komunalac za dovoženje pitke vode u MZ Biberovo Polje se raspoređuje na poslove čišćenja i dezinfekcije javnih površina na teritoriji grada Gradačac.

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite aktivira se Operativni centar civilne zaštite sa 24 satnim radnim vremenom u cilju prikupljanja neophodnih informacija i izvještavanja nadležnih organa. Sve gradske službe će kadrovski pokrivati popunu Operativnog centra CZ.

Obzirom na epidemiološku situaciju obavezno je popunjavanje anketnih upitnika stranaka za sve korisnike javnih usluga u cilju prevencije korona virusa.

Sugeriše se javnim ustanovama, javnim preduzećima, institucijama i privrednim subjektima da obustave službena putovanja van područja grad te da sve neophodne aktivnosti i kontakte objavljuju elektronskim putem, putem telefona i videopozivima.

Obavezuje se Radio Gradačac i drugi mediji da svoju programsku šemu prilagode aktuelnoj situaciji i da kontinuirano obavještavaju građane o aktivnostima Štaba CZ Grada Gradačac kao i donesenim naredbama, zaključcima i drugim aktima Štaba, kao i naredbama FŠCZ, KŠCZ te Federalnog i Kantonalnog štaba ministarstva zdravstva.

Grad Gradačac će pokrenuti web lokaciju na kojoj će objavljivati naredbe, mjere zaključci i informacije u cilju pravovremenog informisanja građana, institucija, privrednih subjekata i dr. O preuzetim mjerama i aktivnostima Štaba CZ Gradačac i viših nivoa vlasti.

Svi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube