Najnovije vijesti

O.Š. “Ivan Goran Kovačić” daje u zakup parking iza škole

22/01/2021 | objavio Radio Gradačac
O.Š. “Ivan Goran Kovačić” daje u zakup parking iza škole
GRADAČAC

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za zakup otvorenog školskog prostora 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kantona
Grad Gradačac
Javna ustanova Osnovna škola
“Ivan Goran Kovačić”  Gradačac

 

Broj: 01/1-20-1/2021
Datum: 22. 01. 2021. godine

Na osnovu člana 3. stav (1) i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za davanje u zakup otvorenog školskog prostora broj: 01/1-19-1/2021 od 21. 01. 2021. godine, direktor JU OŠ “Ivan Gorna Kovačić” Gradačac o b j a v lj u j e


JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za zakup otvorenog školskog prostora


I

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za zakup otvorenog školskog prostora. 

II

Predmet javnog poziva je zakup  otvorenog školskog prostora označenog kao k.č. 1101/3, k.o. Gradačac II (otvoreni prostor) zv. Luka (od ulaza iz ulice H.K.Gradaščevića – pored školske sale do korita rijeke Gradašnice) površine cca 3000 m2 (u daljem tekstu: otvoreni školski prostor), u skladu sa kopijom katastarskog plana za navedenu parcelu.

III

Otvoreni školski prostor daje se u zakup na rok do 4 godine, a koristit će se u svrhu obezbjeđenja parking prostora, osim pazarnog dana kada se navedeni prostor koristi kao pijačni u skladu sa Pijačnim redom.

Obavljanje djelatnosti iz prethodnog stava ovog člana ne smije imati uticaj na nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac (u daljem tekstu: Škola). S tim u vezi prostor od vanjskog zida školske dvorane u širini od 6 metara, do donje ograde školskog dvorišta ne smije biti uzurpiran obavljanjem djelatnosti iz stava (1) ovog člana.

IV

Postupak javnog poziva provest će komisija koju imenuje direktor Škole. 

U skladu sa članom 105. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine TK” broj: 10/20 – prečišćeni tekst), odluku o najpovoljnijem ponuđaču donosi školski odbor na osnovu sačinjene rang liste ponuđača od strane komisije za odabir ponuđača, a koju posebnim rješenjem imenuje direktor Škole.

U skladu sa odlukom Školskog odbora, direktor Škole potpisuje ugovor o zakupu sa odabranim ponuđačem.

V

Pravo učešća na Javnom pozivu za davanje u zakup otvorenog školskog prostora imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti navedene u članu 3. stav (1) ovog Javnog poziva i koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno  postupka  obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • da je ponuđač solventan, odnosno da račun/i ponuđača nisu blokirani u posljednih 6 mjeseci.

VII

Otvoreno školsko dvorište će se dodijeliti u zakup ponuđaču koji ostvari najveći broj bodova u skladu sa kriterijima kako slijedi:

 1. ponuđena cijena zakupa na mjesečnom nivou – max 3 boda
 2. prijedlog infrastrukturnog poboljšanja boravka djece u školi na četverogodišnjem nivou – max 3 boda
 3. prijedlog poboljšanja nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika i nastavnika JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac – max 3 boda
 4. prijedlog projekta za korist lokalne zajednice – max 1 bod.

Za prijedloge projekata pod alinejama b), c) i d) prethodnog stava ovog člana potrebno je priložiti idejni projekat sa finansijskom rekapitulacijom i termin planom implementacije predloženog projekta.

Odabrani ponuđač će biti u obavezi predložene projekte o svom trošku implementirati u skladu sa termin planom koji će se eventualno usaglasiti sa direktorom Škole prilikom potpisivanja ugovora iz člana 4. stav 3. ovog Javnog poziva.

IX

Uz obrazac za prijavu na javni poziv ponuđači će biti obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz aktuelnog sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Uvjerenje nadležnog suda kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
 3. Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
 4. Uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
 5. Potvrdu da je ponuđač solventan, odnosno da račun/i ponuđača nisu blokirani u posljednih 6  mjeseci;
 6. Pozitivan bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu 
 7. Idejni projekat prijedloga infrastrukturnog poboljšanja boravka djece u školi na četverogodišnjem nivou sa finansijskom rekapitulaciom i termin planom implementacije predloženog projekt
 8. Idejni projekat prijedloga poboljšanja nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika i nastavnika JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac sa finansijskom rekapitulaciom i termin planom implementacije predloženog projekt
 9. Idejni projekat prijedloga projekta za korist lokalne zajednice sa finansijskom rekapitulaciom i termin planom implementacije predloženog projekt.

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u prostorijama škole, svaki radni dan od 08,00 do 13,00 sati.

X

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti u prostorije škole lično u Gradačcu, u ulici H. K. Gradaščevića bb, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati, sa obaveznom naznakom na koverti: “Ne otvarati – po Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za zakup otvorenog školskog prostora”.

Javni poziv je otvoren 7 dana od dana 22.01.2020.godine objavljivanja na oglasnoj ploči škole, odnosno do 29. 01. 2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju kriterije propisane javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama škole ili putem telefona: 035 821 240 ili 035 821 241

DIREKTORICA ŠKOLE
/ Džemila   Hanić /

Radio Gradačac / OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac

Comments are closed.

YouTube