Najnovije vijesti

Obavijest za javnost u vezi trenutne situacije na pijaci u Porebricama

17/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Obavijest za javnost u vezi trenutne situacije na pijaci u Porebricama
GRADAČAC

U proteklih nekoliko dana pojavile su se određene špekulacije oko trenutne situacije na pijaci na Porebricama. U nastavku ovog teksta donosimo vam činjenično stanje vezano za istu.

Zakupcu “Nova pijaca” d.o.o. Porebrice je Ugovor o zakupodavnom odnosu  istekao 15.03.2021. godine.

Zakupac je na predmetnom zemljištu imao zaključene ugovore sa podzakupcima, radi obavljanja trgovačke djelatnosti, a shodno odredbama člana 590. Zakona o obligacionim odnosima a koji prestaje u svakom slučaju kada prestane zakup.

Zaključkom Gradskog vijeća od 06.02.2020. godine je određeno da se buduće davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na parceli k.č.br. 1395/23 k.o. SP Porebrice, a za koje je “Nova pijaca” doo Porebrice, imala zaključen ugovor o zakupu do 15.03.2021. god. vrši isključivo javnim pozivom, putem licitacije, te da se obavezuje Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove da pokrene postupak licitacije za davanje u zakup navedenog zemljišta.

24.02.2021. u Dnevnom listu „Oslobođenje“ objavljena je odluka o poništenju ranijeg oglasa, te javni oglas o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije, na web stranici, oglasnoj ploči Grada Gradačac i Radio stanici Gradačac.

Licitacija je održana 12.03.2021. godine u prostorijama Grada Gradačac na koju se prijavilo 5 (pet) učesnika.

Nakon provedenog postupka licitacije, kao najpovoljnija utvrđena je ponuda ponuđača „Tiha luka“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.050.437,20 KM, kao mjesečna zakupnina, te je komisija predložila Gradu Gradačac da se sa najpovoljnijim ponuđačem zaključi ugovor o zakupu, a po preuzimanju objekta zakupa od dosadašnjeg zakupca “Nova pijaca“ d.o.o. Porebrice, nakon isticanja ugovora o zakupu.

Dana 16.03.2021. godine komisija Grada Gradačac je izašla na lice mjesta kako bi preuzela predmet zakupa, ali isti nije predat u posjed. Od strane direktora “Nova pijaca“ d.o.o. Porebrice, Porović Saudina je izjavljeno da su u toku postupci po tužbi „Nove pijace“ Porebrice prema Gradu Gradačac i ostalima, a svaku dalju aktivnost će smatrati pokušajem nasilnog oduzimanja posjeda.

S obzirom da Grad Gradačac nije preuzeo zemljište na kome se nalazi pijaca i isto dosadašnji zakupac koristi bez ikakvog pravnog osnova služba je spise predmeta dostavila Gradskom pravobranilaštvu  i nadležnim inspekcijama radi preduzimanja daljih radnji.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube