Najnovije vijesti

Objavljen Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima

15/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Objavljen Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima
GRADAČAC

Gradska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  je u utorak, 15. 10. 2019. godine raspisala Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2019/20. godinu.

Pravo na stipendiju Grada Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja.

Iznos  stipendije za učenike  je  400,00  (četiristotine) KM u  isplatama od 50,00 KM, a za studente je 800,00 (osamstotina) KM u  isplatama od 100,00  KM. U ove svrhe biće izdvojeno 98.000 KM za ukupno 131 stipendiju, od čega 17 za učenike srednjih škola i 114 za studente.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad  učenici generacije  nastavljaju studij izvan BiH.

KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA KOJE ĆE SE DODIJELITI U SVAKOJ OD KATEGORIJA:

Kategorija 1: Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje – 9 stipendija,

Kategorija 2: Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9,00 i više – 10 stipendija,

Kategorija 3: Studenti I godine studija/ brucoši – 20 stipendija,

Kategorija 4: Studenti II do VI godine dodiplomskog studija ili  I  ciklusa bolonjskog  sistema studiranja – 30 stipendija,

Kategorija 5: Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite – 42 stipendije, (RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-14 stipendija / JOB –12, ODB-12/)

Kategorija 6: Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz socijalno ugroženih porodica – 20 stipendija, (korisnici stalne socijalne pomoći, djeca bez oba roditelja, djeca  na porodičnom/domskom smještaju, učenici/studenti iz romskih porodica).

Konkurs  je otvoren  30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Gradačca, info panou i internetskoj  stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba). Krajni rok za dostavu prijava je 14.11.2019. godine.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za  stipendiju Grada Gradačac» sa naznakom kategorije stipendije na koju se aplicira, podnose se na šalteru 6. u Šalter sali Grada Gradačac ili putem pošte na adresu: Grad Gradačac, Gradska služba  za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K.Gradaščevića  54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Grada Gradačac objavljuje  na oglasnoj ploči/info panou  i internetskoj stranici Grada  Gradačac (www.gradacac.ba)  u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube