Najnovije vijesti

Održana 1. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

04/07/2019 | objavio Radio Gradačac
Održana 1. sjednica Gradskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Danas je zasijedalo Gradsko vijeće Gradačac na svojoj prvoj radnoj sjednici nakon što je Gradačac i zvanično stekao status grada.

Na početku sjednice vijećnici kluba vijećnika A-SDA su informisali Vijeće da su pristupili političkom subjektu “Narod i pravda” i da će klub pod tim nazivom djelovati u narednom periodu. Vijećnici koji nisu prisustvovali Konstituirajućoj sjednici GV danas su dali i potpisali svečane izjave kao gradski vijećnici.

Zapisnik sa prošle sjednice Općinskog vijeća nije dobio potrebnu većinu, pa će se vjerovatno ponovo naći na nekoj od sljedećih sjednica, a sa dnevnog reda je, iz tehničkih razloga, povučen Program o izmjenama i dopunama Programa javnih parkirališta, obzirom da se radi o parceli kod kružnog toka na Varoši koja je u vlasništvu IMK “Kula”, te je preduslov sklapanje sporazuma o korištenju između vlasnika i JP “Parkinzi”.

Najviše pažnje vijećnika izazvao je Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Općine Gradačac (iz osnova sudskih sporova – kategorije ostalih prihoda) sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate potraživanja. Prema ovom izvještaju najveća potraživanja koja su predmet sudskih sporova su od “Gradačačkog sajma” d.o.o. u iznosu preko 500.000 KM. Prema riječima pravobranioca Merseda Sokoljakovića, mala je vjerovatnoća da će ova potraživanja biti naplaćena obzirom da tužena strana nema imovine iz koje bi ona bila naplaćena. Kako je rekao, Pravobranilaštvo je poduzelo mjere krivično-pravne zaštite zbog neefikasnosti pravosudnih organa, a pokrenuti su i odgovarajući postupci pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Pravobranilaštvo nema drugih mehanizama, osim zakonskih propisa, a prema Sokoljakovićevim riječima, ovdje je očito u pitanju politiziranje i politizacija predmeta i sudskih sporova koji se vode sa “Gradačačkim sajmom”. Izvještaj je usvojen uz prijedlog da se razmotri mogućnost prodaje nenaplaćenih potraživanja koja su predmet višegodišnjih sudskih sporova.

Prilikom razmatranja i izjašnjavanja o izvještajima o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova za 2018. godinu, potrebnu većinu nisu dobili izvještaji javnih preduzeća “Veterinarska stanica” i “Parkinzi”, te javne ustanove “Centar za socijalni rad”. Usvojeni su zaključci da se za narednu sjednicu pripreme rješenja o razrješenju Nadzornog obora “Parkinga” i imenovanju novog na period do 90 dana, te razrješenju, zbog ostavke, dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika UO “Centra za socijalni rad” na period do 90 dana.

Pažnju vijećnika izazvala je i Informacija o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvenim kriterijima o zapošljavanju definisanim Pravilnikom Općinskog vijeća, koja je, nakon konsultacija, usvojena uz zaključak da se pripremi nova informacija koja će detaljno tretirati poštivanje uslova Pravilnika u svakom pojedinačnom slučaju zapošljavanja nakon njegovog stupanja na snagu 2017. godine.

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog lokalnog akcionog plana za reintergraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje općine Gradačac za period 2019.-2022. godina, te još nekoliko odluka, rješenja, izvještaja i informacija koje su se našle na dnevnom redu.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube