Najnovije vijesti

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

24/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Gradsko vijeće Gradačac jučer (23.06.2022.) je održalo 16. redovnu sjednicu na kojoj je podržan prijedlog o pristupanju izradi Statuta Grada Gradačac. Komisija za Statut i opća akta je zadužena da pripremi Nacrt Statuta i dostavi ga vijeću u roku od 30 dana.

Većinom glasova usvojena je Odluka o organizacji i djelokrugu rada službi za upravu i stručnih službi gradske uprave, koja će se primjenjivati od 1. novembra ove godine. Broj gradskih službi uvećan je za jednu, a službe će se popunjavati preraspodjelom zaposlenih. Očekivani efekti su prilagođavanje organizacione strukture broju i potrebama stanovnika, osiguranju efikasnog i racionalnog rada, te povećanje efiskasnosti sistema javnih usluga.

Vijećnici su dali saglasnost Javnom preduzeću “Parkinzi” Gradačac za rekonstrukciju stolarije u objektu sportske dvorane Skenderija. Prema ugovoru potpisanom između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK i JP “Parkinzi”, za ovu namjenu osigurana su sredstva od oko 48.000 KM. Procedura podrazumijeva raspisivanje javnog poziva, odn. javne nabavke, a Javno preduzeće “Parkinzi” ima rok od 5 mjeseci za zamjenu stolarije na objektu sportske dvorane.

U formi Nacrta su usvojene odluke o gradskim priznanjima i nagradama te bezbjednosti saobraćaja na putevima Grada Gradačac, koje su upućene u javnu raspravu u trajanju od 15, odnosno 60 dana. Usvojen je zaključak prema kojem se od Policijske Uprave Gradačac traži da se očituje o sprovođenju Odluke o bezbijednosti saobraćaja u užem gradskom jezgru, te se izjasni o poteškoćama u njenoj primjeni.

Gradsko Vijeće je donijelo rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka Gradačac, te imenovalo Edina Eminovića za predsjednika ovog upravljačkog tijela do završetka konkursne procedure, najduže do 90 dana. Nakon razrješenja dužnosti članova Gradske izborne komisije Valerije Kasumović i Amela Avdića, na pozicije zamjenskih članova Komisije imenovani su Ramo Beširović i Monika Cvitkušić.

Podršku većine vijećnika dobili su izvještaj o radu JP “Komunalac” d.d. Gradačac i izvještaj o radu Mjesnih zajednica, koji je dopunjen zaključkom da se, zbog unaprjeđenja rada, najmanje dva puta godišnje organizuju zajednički sastanci Kolegija Gradskog Vijeća , Gradonačelnika, nadležne gradske službe i predsjednika Vijeća Mjesnih zajednica. Podržan je zaključak nadležne komisije da se sredstva za rad Mjesnih zajednica isplaćuju najmanje kvartalno.

Vijećnici su odbili Informaciju o radu urbanističko građevinske inspekcije za 2021. godinu, te prihvatili informacije koje se odnose na zdravstveno stanje stanovništva, vodosnabdijevanje na području grada i o stanju u oblasti turizma. Na prijedlog vijećnika Elvira Peštalića usvojen je zaključak prema kojem će Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Ministarstvu zdravstva biti upućen zahtjev za omogućavanje pružanja usluga iz segmenta Centra za rani rast i razvoj djece do 6 godina i Centra za psiho-fizičke i govorne poteškoće djece do 18 godina.

Od pokrenutih inicijativa na 16. sjednici Gradskog vijeća izdvajamo prijedlog vijećnika Elvedina Hrnčića za proširenje puta Kerep–Fazlići, te Zijada Omerčića za rekonstrukciju magistralne ceste M-1.9 sa izgradnjom kružne raskrsnice i postavljanjem stacioniranih radara. Vijećnica Fatima Ibranović-Hadžimehić pokrenula je inicijativu za osiguranje sredstava za funkcionisanje i opremanje Centra za podršku dojenju pri Domu Zdravlja Gradačac, dok je vijećnik Latif Divljanović inicirao da Grad Gradačac uputi dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Agenciji nadležnoj za područje oko jezera da utvrde da li ima nelegalne gradnje.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube