Najnovije vijesti

Održana 3. radna sjednica Gradskog vijeća

15/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Održana 3. radna sjednica Gradskog vijeća
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je održalo 3. radnu sjednicu. Usvojen je rebalans Budžeta za 2019. godinu i iznosi 15.650.936 maraka. Izmjenama i dopunama gradski bužet za ovu godinu umanjen je za 4.214.788 KM . Umanjenje je urađeno na osnovu analiza i pokazatelja izvršenja budžeta, te procjene priliva i trenda naplate prihoda do kraja budžetske 2019. godine.

Kapitalni primici od međunarodnih organizacija, drugih nivoa vlast i od pojedinaca umanjeni su za 1.114.707,00 KM. Zbog nerealizovane prodaje zemljišta, zgrada i stambenih objekata korigovanim budžetom umanjeni su planirani primici za 2.224.461,00 KM. Izmjenama i dopunama budžeta za 2019. godinu rashodi i izdaci su umanjeni za 3.231.548,00 KM.

Vijećnici su usvojili i Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2020 u iznosu od 18.012.746 KM. Planirani prihodi su 16.054.746 KM dok se od prodaje zemljišta, zgrada i stambenih objekata očekuje dodatnih 1.958.000 KM. Planirani tekući izdaci su 10.148.646 KM, a kapitalni budžet iznosi 7.864.100 maraka.

Usvojen je zaključak da Gradska služba za privredu, budžet i finansije pripremi i obavi javnu raspravu u roku od 30 dana. Izraženo je očekivanje da će se u javnu raspravu uključiti građani i predstavnici mjesnih zajednica.

Na inicijativu RDS-a usvojen je nacrt Odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi kojom se poljoprivrednim proizvođačima omugućava da imanju manje troškove prilikom ostvarivanja prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Gradačac radi izgradnje fiskulturne sale u korist JU OŠ “Hasan Kikić“ Gradačac. Pravo građenja na nekretninama ove odluke uspostavlja se bez naknade na period od 30 godina, sa mogućnošću produženja tog perioda.

Usvojena je i Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac za 2019. godinu. Posebna pažnja posvećena je najavljenoj realizaciji CEB II projekta izgradnje objekata za kolektivno stanovanje u naselju „Diren“ i ulici Potok Mahala. Vijećnici su ukazali i na problem prosjačenja. Danas je usvojen revidirani Akcioni plan za koheziju zajednice i Protokol o postupanju općinske uprave u slučaju pojave incidenata motiviranih mržnjom. 

Usvojen je i nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2020. godinu, kao i Informacija o realizaciji akata Općinskog/Gradskog vijeća za period januar – septembar 2019. godine. Vijećnici nisu razmatrali prijedlog Odluke o dodjeli gradskih priznanja jer nije dostavljen materijal za raspravu.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube