Najnovije vijesti

Održana 3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

22/05/2020 | objavio Radio Gradačac
Održana 3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Jučer je održana 3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Vijećnici su razmatrali 32 tačke dnevnog reda među kojima je bio i Prijedlog odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području grada Gradačac koji je jednoglasno usvojen. Ovom odlukom utvrđuju se korisnici, uslovi, procedure i nadležnosti za rješavanje po zahtjevu za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe, kao i način obezbjeđivanja uplate sredstava koja se osiguravaju za te namjene.

Gradsko vijeće Grada Gradačac usvojilo je Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja” (CEB II). Stambene jedinice se obezbjeđuju kroz implementaciju Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara”, na području Grada Gradačac, što u naravi  predstavlja izgradnju  76 novih stanova (40 stanova u Vidi II – naselje Düren i 36 stanova u Potok Mahali te sanaciju 10 stanova u Požarikama – kuće Holandske vlade). Ove stambene jedinice planirane za korištenje po principima socijalnog stanovanja će biti dio stambenog fonda socijalnog stanovanja Grada Gradačac na osnovu  člana 3. stav 1. Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona kojom se definiše Ulica dr. Mustafe Imamovića. Ista se prostire se od zapadne Karaule-kompleksa starog grada Zmaja od Bosne do izlaska na Sviračku ulicu kod istoimene džamije.

Vijećnici su usvojili i Pravilnik o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima Grada Gradačac u formi nacrta uz zaključak da se u narednih 30 dana održi javna rasprava.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili nekoliko rješenja o imenovanju članova u Nadzorne i Upravne odbore u JP i JZU na području grada Gradačac. Također usvojeni su programi i izvještaji o radu među kojima je Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu kao i izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac za 2019. godinu.

Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac za 2019. sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2020. godinu zajedno sa izvještajem o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac vijećnici su uz nekoliko amandmana su jednoglasno usvojili.

Informacijom o vodosnabdijevanju na području grada Gradačac vijećnici su upoznati s trenutnim stanjem projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ gdje je naglašeno da će u narednom periodu biti riješen problem redukcija koje su trenutno na snazi na području uže gradske jezgre. Taj problem će biti prevaziđen nastavkom izgradnje sistema vodosnabdjevanja u južnom dijelu grada Gradačac (dionica Kerep – rezervoar Humke (R4)) odnosno Spoj “vodosnabdjevanja južnog sistema  sa postojećim sistemom vodosnabdjevanja u sjevernom dijelu Gradačca potpisan 19.05.2020.godine. Dužina buduće trase “dionica Kerep – rezervoar Humke(R4) je  8 km cca a dužina planiranog potisno-distributivnog cjevovoda je 12 km cca. Vrijednost spomenutog spoja je 838.446,57 EUR bez PDV-a.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac

Comments are closed.

YouTube