Najnovije vijesti

Održana 5. radna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

28/05/2021 | objavio Radio Gradačac
Održana 5. radna sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Vijećnici Gradskog vijeća jučer su prihvatili Nacrt Statuta Grada Gradačac i uputili ga u javnu raspravu od 45 dana. Nakon njenog okončanja Komisija za Statut i opća akta analizirat će sve prispjele prijedloge i amandmane, te u formi prijedloga Gradskom vijeću ponuditi prijedlog Statuta, što predstavlja usklađivanje za Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i Zakonom o  Gradu Gradačac.

U javnu raspravu ide i Nacrt odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada, kao i cjelokupnog objekta i kruga Gradine, objekta Lovac sa parking prostorom ispred Gradine. Nadležna gradska služba bi prijedlog materijala trebala pripremiti za julsku sjednicu Gradskog vijeća Gradačac.

Diskusija o izmjeni Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje stadiona Banja Ilidža neposrednom pogodbom JP Parkinzi uglavnom se svela na raspravu o potrebi osiguranja ovog i sličnih objekata od javnog interesa. Sugestija Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju bila je da stadion treba osigurati vlasnik što nije prihvaćeno kao zvaničan amandman na ponuđeni materijal. Ova odluka je usvojena u predloženom tekstu a ugovorni odnos produžen za pet godina. Pomoćnik gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ferid Durmišević pojasnio je da polovinom juna ističe postojeći ugovor sa JP Parkinzi, a da Grad kao vlasnik može osigurati sve svoje objekte i bez davanja u zakup.

Vijećnici su informisani o vodosnadbijevanju na području Grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnadbijevanja koji će po svom okončanju koštati 30 miliona KM i riješiti neke od ključnih potreba građana. Ipak, puno više pažnje izazvala je nedorečenost prijedloga odluke o imenovanju Jedinice za implementaciju ovog Projekta, odnosno naknadama koje su predviđene za rad članova PIU Tima. Nakon rasprave i pojašnjenja o angažovanju nosilaca Projekta vodosnabdijevanja u prethodnih sedam godina definisano je da maksimalan iznos naknada tima na mjesečnom nivou ne može biti veći od 3.000 KM, odnosno pojedinačno 400 KM.

Dnevnim redom najavljeni početak procedure raspisivanja oglasa za izbor članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća zaustavljen je neprihvatanjem predložene odluke, a vijećnici su uglavnom bili uzdržani i tokom izjašnjavanja o izvještajima o radu u 2020. godini JP Parkinzi, Javnog stambenog preduzeća, Doma zdravlja, JZU Banja Ilidža, Apoteke, Centra za socijalni rad, Centra za kulturu i Javne biblioteke. Na sličan način je okončana i diskusija o Planovima rada u tekućoj godini, kojoj su prisustvovali tek rijetki predstavnici upravljačkih tijela javnih ustanova i javnih preduzeća. Vijećnici su zaključkom zadužili Komisiju za izbor i imenovanje da pripremi rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora.

Nihada dr. Sejdić, direktorica JZU Banja Ilidža Gradačac, je upozorila na ugroženost termalno-mineralne vode, osnovnog sredstva za rad ove ustanove. Navela je da nivo vode pada galopirajućom brzinom, te da su trenutno na svom maksimumu eksplatacione pumpe. Sve je potvrdio i vanredni geološki izvještaj o čemu su informisane i nadležne kantonalne institucije. Nakon prezentovanih podataka, vijećnici su zadužili gradonačelnika i nadležne službe da pokrenu proceduru ka višim nivoima kako bi se zaštitili kapaciteti izvorišta  termalno-mineralne vode, postojeći resursi i osigurao nastavak rada Centra za fizikalnu medicinu i banjsko liječenje Banja Ilidža.

Na jučerašnjem zasijedanju vijećnici su prihvatili niz rješenja i odluka, te pokrenuli inicijative o osvjetljavanju parka Stara banja, nastavku rekonstrukcije gradskog parka od OŠ Ivan Goran Kovačić do Vodice, sanaciji lokalnog puta Lukavac Donji–Čuste, regulaciji saobraćaja u ulicama Josipa Šibera i Žrtava genocida u Srebrenici, te ograničavanju korištenja električnih trotineta na trotoarima i njihovu zabranu na gradskom trgu i drugim javnim površinama gdje se okuplja veći broj djece.

Radio Gradačac / Video: RTVTK

Comments are closed.

YouTube