Najnovije vijesti

Održana 72. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

08/12/2020 | objavio Radio Gradačac
Održana 72. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Tuzlanski kanton

206.674,80 KM za podršku mladima

Vlada je danas odobrila isplatu 206.674,80 KM za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Od navedenog ukupnog iznosa, za subvenciju kamata na stambene kredite za 75 mladih osoba, koliko ih je ostvarilo pravo na ovu vrstu pomoći, Vlada će uplatiti 157.462,71 KM. Za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama bit će uplaćeno ukupno 37.226,09 KM, čime će podršku dobiti mlada 83 bračna para, ili 91 dijete. Pravo na finansiranje ili sufinansiranje projekata omladinskih udruženja ostvarila su 4 udruženja, a za podršku realizaciji njihovih aktivnosti Kantonalna vlada će uplatiti 11.986,00 KM.

Utvrđen nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je u formi nacrta utvrdila Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona, kojim se uređuju plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, imenovanih lica,pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona i državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona. Ovim Tuzlanski kanton ispunjava svoju zakonsku obavezu propisanu Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine još 2010.godine, a danas utvrđeni nacrt Zakona usaglašen je sa predstavnicima sindikata.

Prihvaćena Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini. Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona u prošloj pedagoškoj godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta bilo je registrirano 20 predškolskih ustanova, od toga 9 javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća i 11 privatnih predškolskih ustanova. Također, počela je sa radom jedna nova privatna predškolska ustanova. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina života, na području Tuzlanskog kantona je oko 17%. Ovako mali obuhvat zahtijeva da se više radi na razvoju svijesti i promovisanju značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za razvoj mlade ličnosti, ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. Malom obuhvatu doprinosi i činjenica da u Čeliću, Kalesiji, Sapni i Teočaku nema javnih predškolskih ustanova. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu smanjen je broj djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje za 494 djece. Tokom prošle pedagoške godine u predškolske ustanove izvršena su ulaganja u iznosu od 301.668,24KM. Iako Tuzlanski kanton nije osnivač niti jedne od ustanova, značajna ulaganja izvršena su i iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu navedeno, može se konstatovati da su u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada, u odnosu na prethodne godine, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima.

U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 38.614 učenika i školske 2019/20.godine je nastavljen se trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 46. Na osnovu podataka navedenih u tabeli može se zaključiti da je smanjenje broja učenika u osnovnim školama u vezi sa smanjenjem stope prirodnog priraštaja i sve učestalije migracije stanovništva. Od trinaest općina/gradova u svim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona, osim u Tuzli je u odnosu na prošlu školsku godinu došlo do smanjenja broja učenika koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje, i to na nivou Kantona za 518 učenika. U prvi razred osnovne škole u školskoj 2019/20. godini upisano je 4.006 učenika. Od ovog broja 5 učenika upisano u jednoj ustanovi za specijalni odgoj i obrazovanje.

Ministarstvo je za školsku 2019/2020.godinu završilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za sve učenike prvog razreda. Za ovu nabavku iz Budžeta Tuzlanskog kantona utrošeno je 232.202,81 KM. Također, Iz sredstava Federalnog i Kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke nabavljeni su kompleti udžbenika za 240 učenika drugih razreda koji su u stanju socijalne potrebe i po tri udžbenika za nastavne predmete: Moja okolina, Matematika i Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost za sve učenike drugih razreda. Zbog virusa COVID 19, a u cilju zaštite zdravlja učenika i nastavnika, Krizni štab civilne zaštite Bosne i i Hercegovine donio je Odluku o obustavljanju nastave u školama, tako da eksterna matura za učenike završnih razreda osnovne škole nije realizirana.

Osnovne škole su u školskoj 2019/2020. godini ostvarile ulaganja u iznosu od 5.833.748,31 KM.

Kada je u pitanju oblast srednjeg obrazovanja i odgoja, u 32 javne srednje škole u školskoj 2019/2020. godini nastavu je pohađalo 14.792 učenika raspoređenih u 704 odjeljenja, što je za 620 učenika manje nego prethodne školske godine. U odnosu na prethodnu školsku godinu, u školsku 2019/20. godinu upisano manje 42 učenika. Od 32 srednje škole u odnosu na prethodnu godinu njih 14 upisalo je veći broj učenika, dvije su upisale isti broj, a 16 je upisalo manji broj učenika. Većina srednjih škola su u školskoj 2019/2020. godini ostvarile su investicijska ulaganja, a ukupna ulaganja u srednjoškolske objekte na području našeg kantona iznose 1.178.982,69 KM. I pored navedenog i dalje postoji potreba za ulaganjima i to prvenstveno za rekonstrukcije, nabavku učila, opreme za kabinete, laboratorije i radionice, kao i namještaja.

Oko 720.000,00 KM za podršku povratku i materijalno zbrinjavanje

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2020. godini. Prema podacima iz Informacije tokom 2020. godine Vlada je za podršku povratku prognanih lica i materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica realizirala ukupno 721.229,12 KM, od čega je 474.279,12 KM realizirano za povratak i zbrinjavanje na području našeg kantona, a 236.950,00 na području entiteta Republika Srpska. Za projekte održivog povratka realizirano je ukupno 260.200,00 KM, 206.865,00 KM je utrošeno za obavezno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih raseljenih lica za period januar – oktobar 2020. godine. Sa 184.800,00 KM Tuzlanski kanton je u prvih deset mjeseci 2020. godine pomogao druge nivoe vlasti, a sa 61.800,00 KM je subvencionirana potrošnja električne energije za raseljene osobe tokom prvih 10 mjeseci 2020.godine. U ovom periodu Vlada je sa 7.564,12 KM finansirala dženaze i sahrane prognanih i raseljenih osoba.

Izvođači radova na zimskom održavanju puteva pripremljeni za predstojeću sezonu

Izvođači radova na zimskom održavanju puteva u Tuzlanskom kantonu su blagovremeno pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu, kako sa aspekta mehaničke pripremljenosti tako i sa aspekta posipnog materijala i ljudstva, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) su različiti od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava (MTS-a) u mjesnim zajednicama kao i svih drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane Okvirne ugovora sa firmama za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva na području TK, a  JP Ceste Federacije BiH je odabralo firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK. Ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će mobilisati sve raspoložive ljudske i materijalne resurse koji će biti angažovani na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.

Ostale odluke

Zbog izmjene federalnih propisa koji ureduju oblast zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća kao i zbog uočenih problema u provođenju ranije donesene odluke, posebno u dijelu pravdanja dodijeljenih sredstava, Vlada je danas izmijenila ranije donesene odluke o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2020. godini. Prema ovoj informaciji za penzionisanje ukupno 73 radnika 8 privrednih društava neophodno je uplatiti ukupno 490.173,38 KM. Od ovog iznosa 323.930,04 se odnosi na penzijsko – invalidsko osiguranje, 150.887,87 za doprinose za zdravstvo, a 15.355,47 doprinose za nezaposlenost. Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti uplate obaveza po osnovu PIO/MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, za privredna društva navedena u Informaciji i uplatiti doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona, za koje je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uplatilo obaveze po osnovu doprinosa za PIO/MIO.

Vlada je danas donijela i Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ukupna vrijednost programa iznosi 1.698.815,00 KM, od čega je milion KM namijenjen za subvencioniranje dijela kamatne stope na kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo, 500.000,00 KM za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovim sastavu koje su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu, a imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, 191.815,00 KM za subvencioniranje dijela kamatne stope na kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo i 7.000,00 KM Knjiženje subvencioniranih kamata na kredite koji su dobiveni putem kreditnog fonda.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje odnosi se na plasman 550.000,00 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. Sa današnjim mišljenjem Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 50 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 23.397.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 3.752.720,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju ukupno 130.000,00 KM za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti. Od ovog iznosa za sufinansiranje manifestaciju kulture je odobreno 120.000,00 KM, a za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti 10.000,00 KM. Bitno je istaknuti da je Vlada ove godine, nakon dužeg niza godina ponovno podržala projekte izdavačke djelatnosti.

Kada je u pitanju oblast sporta, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 435.715,00 KM, za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija za 2020. godinu. Za projekte u oblasti vrhunskog sporta, za pojedinačne sportove za 10 sportskih klubova /organizacija odobreno je ukupno 79.315,00 KM. Kada je u pitanju kvalitetni sport, za 11 klubova u dijelu kolektivnih sportova  odobrene su 102.000,00 KM, dok je u dijelu pojedinačnih sportova, za 13 klubova odobreno 139.500,00 KM. Za sport lica sa invaliditetom u kolektivnim sportovima za 6 klubova su odobrene 42.500,00 KM, dok je za 3 kluba u pojedinačnim sportovima odobreno 17.600,00 KM. Za sportsku rekreaciju je odobreno 46.700,00 KM, za sportski odgoj i obrazovanje 12.800,00 KM, a za sportske manifestacije 120.800,00 KM. Za projekte sportskih objekata odobreno je ukupno 36.000,00 KM.

Vlada je danas odobrila i 73.440,00 KM za dodjelu sportskih stipendija. Pravo na stipendiju, u mjesečnom iznosu od 50 do 350 KM, u zavisnosti od sportske kategorije, ostvario je 31 sportista/kinja.

Vlada je danas donijela Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, čime je utvrđena jedinstvena lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za stjecanje prava na pomagala, rokovi korištenja i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 18.343,66 KM Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Tuzlanskog kantona i općinskim društvima „Preporod“ Čelić, Gradačac, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Teočak i  Srebrenik.

Također Vlada je izmijenila svoju ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, i time ovoj zdravstvenoj ustanovi omogućila da osim nabavke sterilizatora-autoklava, za što su sredstva bila inicijalno namijenjena, nabavi i dva EKG aparata, termostat-inkubator za mikrobiologiju, suhi sterilizator za mikrobiologiju, dva vakum aspiratora i dvije centrifuge za biohemijsko hematološki laboratorij.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Ugovora koji treba biti potpisan između Vlade Federacije BiH i Vlade Tuzlanskog kantona kojim će se regulisati međusobna  prava  i  obaveze u pogledu uspostave i korištenja karantena na području Tuzlanskog kantona u uslovima važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19). Iako je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti regulisano da „Troškovi karantena padaju na teret budžeta Federacije“, predloženim ugovorom je predviđeno da troškovi karantena padaju na teret budžeta Kantona, Tuzlanski kanton sredstva uplati dobavljačima u skladu sa dostavljenim fakturama, a sredstva će naknadno iz Budžeta Federacije BiH biti doznačena Vladi TK.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli.

Zbog bolje iskorištenosti planiranih sredstava, Vlada je danas izmijenila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2020. godini, te time sredstva koja su ostala neutrošena na određenim pozicijama, preusmjerila na druge pozicije na kojima je iskazan povećan interes.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu dodatnog broja od 5 studenata koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2020/21. godini, te su prema Konačnoj rang listi rangirani preko broja odobrenog za upis, od čega 1 student na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo i tehnologija i 4 studenta na studijskom programu Prehrambena tehnologija.

Također, Vlada je danas imenovala i Glavnu centralnu popisnu komisiju za popis sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je zadužila Ministarstvo za boračka pitanja da najkasnije do 30.06.2021. godine sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje odgovarajuću odluku ili pravilnik o kriterijima i uslovima raspodjele i korištenja sredstava za potrebe kantonalnih udruženja boračke populacije od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.

S ciljem promjene namjene, odnosno povećanja sredstava u cilju realizacije kapitalnih investicija u osnovnim školama „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac i „Rapatnica“ Srebrenik Vlada je danas izmijenila odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.

Vlada je danas dala saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja asistent i viši asistent bez zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu u Tuzli.

Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesece novembar i decembar 2020. godine.

Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2020.-2030.godine, čime je rok za izradu Strategije prolongiran do 30.06.2021.godine.

Vlada je danas odobrila prijenos prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke Škoda Octavia, kao i deset polufotelja sa Ministarstva finansija na Upravu policije.

Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, višeg stručnog saradnika za mlade i sport u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine JP RTV TK, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV TK. Od Skupštine  JP  „Šume  Tuzlanskog  kantona“  d.d.  Kladanj  je zatraženo da  razriješi  dužnosti članove imenovane u privremeni Nadzorni odbor JP „Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj, , te utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor JP „Šume  Tuzlanskog kantona” DD Kladanj, ispred državnog kapitala, na period od četiri godine. Također, Vlada je imenovala Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, na period najduže do 90 dana.

Radio Gradačac / Odjeljenje za informisanje Vlade TK / Foto arhiva

Comments are closed.

YouTube