Najnovije vijesti

Ograničenje kretanja građana u Tuzlanskom kantonu od 21 do 5 sati

19/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Ograničenje kretanja građana u Tuzlanskom kantonu od 21 do 5 sati
Tuzlanski kanton

Ograničenje kretanja građana u Tuzlanskom kantonu od 21 do 5 sati

Kako bi odgovorila na novonastalu epidemiološku situaciju, te smanjila mogućnosti za širenje korona virusa, Vlada je danas usvojila naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona te, kretanje stanovništva na području Tuzlanskog kantona ograničila u vremenu od 21:00 do 05:00 sati narednog dana.

Iz zabrane kretanja u spomenutom periodu izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID na području TK, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Naredbom je predviđeno da uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21:00 pa do 5:00 sati ujutro narednog dana. Ove naredbe se primjenjuju od 20.03.2021. godine, a važe do 29.03.2021. godine.

Uz navedeno današnjom naredbom do daljnjeg su zabrane posjete domovima za stare i iznemogle osobe na području Tuzlanskog kantona.

Brži angažman medicinskog osoblja
U cilju omogućavanja bržeg angažovanja medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, kao odgovor na aktualnu epidemiološku situaciju, te usklađivanja sa Federalnom uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada je danas izmijenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Ovom izmjenom produžen je rok prijema u radni odnos radnika bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja sa 120 dana na period do 6. mjeseci. Time je olakšano zapošljavanje potrebnog medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, posebno imajući u vidu da se za četiri mjeseca nije moglasteći potrebna praksa za rad u COVID bolnicama za vrijeme prirodne ili druge nesreće ili epidemije zaraznih bolesti. Današnjom izmjenom menadžmentu ustanova iz oblasti zdravstva se omogućava da zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme efikasno djeluju s ciljem angažmana dodatnog medicinskog kadra, za potrebe liječenja stanovništva Tuzlanskog kantona oboljelog od zarazne bolesti COVID-19.

U prošloj godini Kantonalni budžet ostvario deficit od 1,27 miliona KM
Vlada je danas usvojila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2020. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2020. godine od 375.366.486,90 KM u odnosu na izvršene rashode u iznosu od 376.639.856,84 KM evidentno je da je Budžet Tuzlanskog kantona ostvario ukupan finansijski rezultat – deficit u iznosu od 1.273.369,94 KM

Ostale odluke
Danas je Vlada prihvatila Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2020. godine. Kako se u Izvještaju navodi, u proteklom periodu postignuti su vidni rezultati, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama. Kada je u pitanju nadzor, provjera rada koncesionara i praćenje izvršenja koncesionih ugovora, Komisija za koncesije je u potpunosti realizovala planirane aktivnosti kroz dva kontrolna nadzora koncesora i svih koncesionara koji su imali zaključene ugovore. Rezultati redovnog kontrolnog nadzora ogledaju se u tome da su ministarstva, kao koncesori, postigli maksimalnu ažurnost u sačinjavanju zapisnika o korištenju predmeta koncesija i izdavanju odgovarajućih rješenja i odluka o plaćanju koncesionih naknada. Ipak, kao kontinuirani problem u posljednjih nekoliko godina nameće se neizvršavanje ugovorom preuzetih obaveza od strane nekolicine koncesionara u smislu plaćanja koncesionih naknada. Tu se prije svega misli na JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla i JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik. Međutim, jako je bitno naglasiti da se i taj problem uz veliki trud Vlade Tuzlanskog kantona uveliko rješava, te da spomenuti koncesionari u skladu sa svojim poslovanjem i mogućnostima vrše plaćanje koncesionih naknada po osnovu potpisanih protokola.Svi ostali koncesionari su se uglavnom ponašali u skladu sa zaključenim ugovorima. Iznosi njihovih dugovanja, izuzev par koncesionara, se odnose na tek stvorene obaveze po osnovu izdatih rješenja koje se trebaju izvršiti u zakonskom roku.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2019. godine. Ovaj izvještaj nije bio ranije razmatran jer nije bio kompletan, odnosno nedostajao je Izvještaj eksternog revizora. U ovom periodu UKC je ostvario program rada sa 103,82%, te je zabilježio povećanje prihoda za 6,81% i povećanje rashoda za 6,64%. Zanimljivo je istaknuti da je ukupan broj zaposlenika na kraju 2019. godine iznosio manji za 64 zaposlenika u odnosu na kraj 2018. Ovo smanjenje najviše se odnosi na smanjenje broja zaposlenika na administrativnim poslovima i medicinskih tehničara, dok je broj doktora, farmaceuta i biohemičara, te zdravstvenih saradnika bio blago povećan tokom 2019. godine. Kada je u pitanju finansijski segment poslovanja Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, treba istaknuti da je za 2019. godinu iskazan višak prihoda nadrashodima u iznosu od 670.302,93 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na Ugovor o donaciji opreme Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe Tima za sprječavanje korupcije, od strane Misije OSCE-a u BiH.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona / Foto arhiva

Comments are closed.

YouTube