Najnovije vijesti

OPĆINA GRADAČAC: Javni poziv u okviru projekta ReLOaD

06/05/2019 | objavio Radio Gradačac
OPĆINA GRADAČAC: Javni poziv u okviru projekta ReLOaD
GRADAČAC

OPĆINA GRADAČAC U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[1] i Srbija.

Općina Gradačac i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Gradačac koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja općine Gradačac 2014.-2023., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

 1. Kultura:

       1.1. Promocija umjetničkog stvaralaštva i očuvanje kulture i tradicije naroda i narodnosti BiH

 

 1. Mladi:
  • Mladi u borbi protiv poroka savremenog doba
  • Aktivizam i mobilnost mladih u lokalnoj zajednici

 

 1. Socijalna inkluzija:
  • Poboljšanje položaja marginalizovanih grupa i osoba sa invaliditetom i uključivanje u društvena događanja u lokalnoj zajednici
  • Poboljšanje položaja osoba treće životne dobi kroz jačanje volonterizama

 

 1. Ekologija:
  • Unapređenje, zaštita i promocija životne okoline i prirodnih ljepota općine

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Općina Gradačac i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Gradačac www.gradacac.ba

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za općinu Gradačac također se može preuzeti od 06. maja do 17. juna 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; nerma.hm@gmail.com ili lično preuzimanjem u Općini Gradačac, Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, kancelarija 10.

 INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom maja 2019. godine u 10,00 sati u kompleksu Stari grad „Gradina“, konoba „Gradina“. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na nerma.hm@gmail.com najkasnije do 06. maja 2019. godine do 16,00 sati.

 

 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali za sastanke Općine Gradačac. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta/mentora a prvi sastanak sa mentorom planiran je za maj 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u sali za saatanke Općine Gradačac. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Gradačac. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 11. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

 • Osim toga, dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i Često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Gradačac i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 16,00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Općina Gradačac

Šalter sala, šalter 6

Husein Kapetana Gradaščevića 54

76250 Gradačac

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 17. juni 2019. godine, do 16,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Gradačac (www.gradacac.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube