Najnovije vijesti

Osniva se Turistička zajednica općine Gradačac

04/05/2017 | objavio Radio Gradačac
Osniva se Turistička zajednica općine Gradačac
Gradsko vijeće

Vijećnici OV Gradačac su na 5. radnoj sjednici usvojili Odluku o pristupanju osnivanjuTurističke zajednice Općine Gradačac. Kako je utvrđeno, pripremne radnje za osnivanje Turističke zajednice općine Gradačac i sazivanje osnivačke Skupštine obavit će općinski načelnik putem nadležne općinske službe, a u skladu sa odredbama kantonalnog Zakona o turističkim zajednicama. Jedan od osnovnih zadataka Turističke zajednice biće stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji općine Gradačac, te podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude.

Kako bi se poboljšala protivgradna zaštita, OV Gradačac donijelo je Odluku o utvrđivanju javnog interesa postavljanja lansirnih rampi u Srnicama Gornjim. Za ovu namjenu bit će izvršena eksproprijacija zemljišta za prilazni put i površine za postavljanje lansera.

Na zahtjev JU Direkcija cesta TK vijećnici su donijeli Odluku za utvrđivanje javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-460 na dionici u dužini od 200 metara, a radi se o dijelu puta i raskrsnice za mezarje u Srnicama Gornjim.

Usvojena je Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija za 2017. godinu po kojoj će se za poslovne prostorije koje se nalaze u objektima u ruralnim područjima visina zakupnine po 1 m2 iznositi 2 KM.

Kako bi se utvrdili što bolji kriteriji za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, vijećnici su usvojili nacrt Odluke i uputili je u javnu raspravu koja će se obaviti u narednih 30 dana. Kako se moglo čuti, želja je da Komisija bude sastavljena od stručnih lica koja posjeduju potrebna znanja i iskustva za vršenje procjene vrijednosti nepokretnosti i prava.

Vijećnici nisu imenovali člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK. Iako se radi o kvalitetnom kadru iz Gradačca, iz kraće rasprave se može zaključiti da je revolt vijećnika izazvalo pismo upozorenja kantonalnog resornog ministra Bahrudina Hadžiefendića upućeno općinskim vijećima u TK u kojem, između ostalog, napominje da „ignorisanje Zaključaka Vlade TK i prijedloga Ministra zdravstva, se smatra neprihvatljivim i krajnje neodgovornim, a što za posljedicu ima poduzimanje privremene obustave finasiranja tih zdravstvenih ustanova“ .

Za predsjednika Komisije za utvrđivanje prijedloga školskih područja osnovnih škola općine Gradačac imenovan je vijećnik Muhidin Mašić, koji je i predsjednik Komisije za društvene djelatnosti OV Gradačac. U Komisiju su imenovani direktori osnovnih škola, te predstavnici resornih općinskih službi i vijećnik Armin Tokić ispred Komisije za društvene djelatnosti OV Gradačac.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Deklaraciju o osudi govora mržnje, a prezentovan je i rad Koalicije za borbu protiv mržnje „Mržnja, ne sada i ne ovdje“ koja u saradnji sa OSCE-om djeluje u Gradačcu.

Zbog nedostatka kvoruma sjednica je prekinuta, a vijećnici će o datumu održavanja nastavka biti naknadno upoznati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube