Najnovije vijesti

OV usvojilo rebalans budžeta, odluku o vodosnadbijevanju i informaciju o aktivnostima MEG projekta u općini Gradačac

05/09/2017 | objavio Radio Gradačac
OV usvojilo rebalans budžeta, odluku o vodosnadbijevanju i informaciju o aktivnostima MEG projekta u općini Gradačac
Gradsko vijeće

Na danas održanoj 7. radnoj sjednici Općinskog vijeća Gradačac razmatrano je 26 tačaka dnevnog reda. Vijećnici su između ostalog usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za prvih šest mjeseci ove godine i rebalans Budžeta za 2017. godinu.

Kako je istakao Mustafa Šakić, pomoćnik općinskog načelnika za privredu, budžet i finasije, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni prihodi su iznosili 4.784.304 KM ili 33,7 % projektovanog općinskog budžeta za 2017. godinu. Tekući izdaci su 42,1 %, a samo 15,2 % su realizovani kapitalni izdaci u iznosu od 796.482 KM. Razlog je nedostatak priliva sredstava viših nivoa vlasti što se posebno odrazilo na realizaciju kapitalnih projekata.

– U drugoj polovini ove godine očekujemo puno veća izdvajanja za projekte vodosnabdijevanja, puteve i infrastrukturne objekte zbog većeg priliva sredstava, rekao je Mustafa Šakić.

Najviše rasprave vijećnika bilo je vezano za utrošak sredstava iz tekućih transfera i kapitalnih izdataka, a od nadležne općinske službe traženo je da u izvještaju navedu gdje i u koje svrhe/projekte su ta sredstva uložena. OV Gradačac usvojilo je izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu pa je sa dosadašnjih 11.536.790 KM općinska kasa uvećana za nešto više od 2% i iznosi 11.773.400 maraka. Planirano je uvećanje prihoda za ovu godinu u iznosu od 236.619 maraka, kao i kapitalnih izdataka za 305.100 KM dok su smanjeni rashodi za 68.490 maraka.

I ovaj rebalans budžeta je iskorišten za predlaganje novih amandmana, uglavnom za projekte javne rasvjete i rekonstrukcije puteva. Kako je istakao općinski načelnik Edis Dervišagić za rekonstrukciju i sanaciju putne mreže na godišnjem nivou moguće je izdvojiti oko 750.000 – 800.000 KM, što će uticati i na odluke oko finasiranja putnih pravaca u 2018. godini.

Usvojena je i informacijama o aktivnostima MEG projekta u općini Gradačac. Kako je istaknuto, radi se o projektu okolišnog i ekološkog upravljanja finansiranog od strane vlade Švicarske, a koji implementira UNDP.

– Cilj je unaprijediti sve segmente rada jedinice lokalne samouprave kroz niz lokalnih projekata i akcionih planova svrstanih u šest modula i organizovanjem radionica, istakao je Šefik Duraković, pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove.

Jedan od ciljeva je obezbjediti grant sredstva za infrastrukturne projekte vodovodnih sistema i razvoja lokalne ekonomije. Ovaj projektaj je planiran da se realizuje 12 godina u tri faze. Prva faza je obuka i stručno usavršavanje i pribavljanje projekata za razvoj jedinica lokalne samouprave. Trenutno je uključeno 18 općina i gradova u BiH.

Kako bi se općinski vijećnici dodatno informisali, s ciljem kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure danas je usvojena Odluka o obuci vijećnika OV općine Gradačac. Vijećnici će u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine imati obuku iz šest oblasti od po četiri časa. Usvojena je i Odluka o vodosnabdijevanju kojom se, između ostalog, utvrđuju uslovi i način vodosnabdijevanja korisnika pitkom vodom.

Na današnjoj sjednici usvojeno je Rješenje o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Gradačac na Skupštini dioničara JP „Komunalac“ d.d. Gradačac. Na inicijativu Kluba vijećnika SDA, usvojen je zaključak po kojem je punomoćnik dužan dostaviti u narednom periodu izvještaj od radu u Skupštini dioničara JP „Komunalac“ d.d. Gradačac.

Usvojeno je i Rješenje o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije i imenovanju predsjednika iz reda članova Komisije. OV Gradačac imenovalo je Hajrudina Hasanbašića i Valeriju Kasumović za članove OIK. Istim Rješenjem za predsednika OIK  imenovan je Hajrudin Hasanbašić.

OV Gradačac usvojilo je Reješenje o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, na period od 90 dana, odnosno do okončanja izbora. Većinom glasova u ovu općinsku komisiju imenovani su: Lejla Draganović, Almir Gibić, Ahmet Hasić, Halda Hanić, Amir Pašalić, Admir Huskić, Muharem Kujraković i Ibrahim Biberkić. Usvojena je i Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti.

OV Gradačac je usvojilo Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Gradačac za 2016. godinu, Izvještaj o radu Dječijeg obdaništa „Kolibri“ za školsku 2016/17. godinu i Program rada Ustanove za ovu školsku godinu.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Izvještaj od stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac. Zadužena je Služba za privredu, budžet i finasije da u cilju suzbijanja rada na crno predloži konkretne korake, aktivnosti i mjere i dostavi na razmatranje OV Gradačac.

Usvojena je i Informacija o funkcionisanju vijeća mjesnih zajednica s analizom prostornih, materijalno tehničkih i finansijskih uslova za rad mjesnih zajednica. Prihvaćen je zaključak Komisije za društvene djelatnosti i biz da ubuduće izvještaji moraju biti unificirani, te da se u narednom periodu izvrši edukacija članova VMZ, a da se u općinskom Budžetu planiraju sredstva za naknadu rada predsjednika VMZ.

Na kraju sjednice upućeno je nekoliko pitanja, prijedloga i inicijativa vijećnika. Između ostalih, vijećnik Mersed Šaldić (SDP) je zatržio informaciju o stanju autobuske stanice u Gradačcu, te dokle se stiglo sa sudskim sporovima sa firmom Gradačački sajam. Vijećnik Hajrudin Mehanović (RDS) je zatražio ponovno pokretanje rada službe komunalnih redara, dok je vijećnik Armin Tokić (SDA) podnio inicijativu za postavljanje saobraćajnih znakova na relaciji Gradačac – Bandera (spomenik Ljiljan). Vijećnik Husein Kujraković (A-SDA) je podnio inicijativu da se ponovo postavi ležeći policajac na putu ispred OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“. Predsjedavajući OV Gradačac Enir Šakić (SDP) je podnio inicijativu da se ponovo u rad pusti Hadžiefendina voda na trgu u Gradačcu.

Snimak 7. radne sjednice OV Gradačac biće emitovan u programu Radija Gradačac u srijedu, 6. septembra, od 10,00.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube