Najnovije vijesti

Pet godina od smrti prof.dr. Mustafe Imamovića

23/01/2022 | objavio Radio Gradačac
Pet godina od smrti prof.dr. Mustafe Imamovića
Na današnji dan

U Sarajevu je 23. januara 2017. godine, u 76. godini, umro pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović.

Dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i gostujući profesor na mnogim univerzitetima u Evropi i Americi, Mustafa Imamović je rođen 1941. godine u Gradačcu.

Autor četrdesetak knjiga, monografija, udžbenika, na stotine članaka i studija, je 2014. godine obilježio 50 godina naučnog rada, a svoj bibliotečki fond donirao je JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ u Gradačcu. Prošle godine je u prostorijama biblioteke otvorena spomen-soba Mustafe Imamovića. 

Gradsko vijeće Gradačac odredilo naziv ulice sa imenom uvaženog profesora. Ulica Mustafe Imamovića prostire se od zapadne karaule-kompleksa Starog grada do izlaska na Sviračku ulicu kod istoimene džamije.

BZK “Preporod” Gradačac nizom prigodnih sadržaja obilježava godišnjicu smrti prof.dr. Mustafe Imamovića.


In memoriam

MUSATAFA IMAMOVIĆ

(Gradačac, 29.01.1941. – Sarajevo, 23.01.2017.)

U Gradačcu je završio osnovnu školu i gimnaziju, zatim Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao, doktorirao, te biran u zvanja asistenta, višeg asistenta i docenta. Od 1975. godine zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je biran u zvanja vanrednog, redovnog profesora i profesora emeritusa, te bio na pozicijama prodekana i dekana ovog fakulteta. Bio je predavač gostujući profesor na univerzitetima u: Michiganu (1977/78. i 1999.), u Münchenu (1983.), Yale u New Havenu (1984.), u Pittsburghu (1985.), Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (1998.). U toku svoje nastavne i naučne karijere bio je član redakcija i urednik više časopisa (“Gledišta”, “Pregled”, “Survey”, Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu, “Ljudska prava”).

Objavio je preko 500 članaka, rasprava, studija, osvrta i drugih radova iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka i drugih nacija i religija, te različitih aspekata iz oblasti međunarodnih odnosa i uopće o razvitku civilizacije. Svojim ukupnim naučnim opusom spada među historičare koji su dali najveći doprinos sa upoznavanjem perioda austrougarske okupacije i aneksije u Bosni i Hercegovini. Autor i koautor je više od 30 knjiga. Radovi profesora Imamovića prevedeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, turskom, albanskom, arapskom i perzijskom.

Pored ostalog autor je monografija: Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878.–1914., Historija Bošnjaka, Bošnjaci u emigraciji, te koautor Muslimani i bošnjaštvo, Ekonomski genocid nad muslimanima, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata.

Za svoj rad dobio je više društvenih priznanja među kojima je nagrada “Veselin Masleša” (1987.), zatim Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za djelo “Historija Bošnjaka” (1998.), te Povelju Univerziteta u  Sarajevu povodom 50 godina osnivanja i rada (1999.), “Preporodove” nagrade za nauku (2003.). Na XVI Međunarodnom sajmu knjiga i učila (Sarajevo, 2004.) dodijeljena mu je nagrada u kategoriji “Najbolja stručna knjiga” za djelo Historija države i prava BiH. Dvije godine kasnije, na XVIII Međunarodnom sajmu knjiga i učila (Sarajevo, 2006.) dobio je plaketu za najbolji izdavački projekat za djelo Bosnia and Herzegovina: evolution of its potitical and legal institutions. Od Udruženja izdavača i knjižara BiH proglašen je najboljim autorom u 2008. godini za djelo Knjige i zbivanja.

O njegovom naučnom radu i doprinosu do sada su održana dva naučna skupa. Prvi je održan u Gradačcu od 23. do 25. oktobra 2009. godine, a drugi u Tuzli 28. i 29. novembra 2014. godine povodom 50 godina naučnog rada profesora emeritusa Mustafe Imamovića.

Pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović, jedno od najznačanijih imena u bosanskohercegovačkoj akademskoj zajednici.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube