Najnovije vijesti

Poziv na javnu raspravu po nacrtu statuta Grada Gradačac

04/06/2021 | objavio Radio Gradačac
Poziv na javnu raspravu po nacrtu statuta Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osovu člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac – prečišćeni tekst ( “Službeni glasnik Općine Gradačac” broj 3/14, 6/15 i 2/19 i Službeni glasnik Grada Gradačac broj 2/20 ) koji se primjenjuje na osnovu člana 15 Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac i Odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i provođenju javne rasprave ( “Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 7/21 ). Komisija za Statut i opća akta upućuje

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

po Nacrtu Statuta Grada Gradačac

DOWNLOAD


1. Poziv na javnu raspravu

2. Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i provođenju javne rasprave
3. Nacrt Statuta Grada Gradačac
4. Obrazac za dostavljanje komentara,primjedbi,prijedloga i sugestija

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube