Najnovije vijesti

Prodaja Veterinarske stanice i 5 parcela u Industrijskoj zoni II

07/02/2020 | objavio Radio Gradačac
Prodaja Veterinarske stanice i 5 parcela u Industrijskoj zoni II
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac započelo je u četvrtak 6. redovnu sjednicu i u višesatnoj raspravi obradilo 8 od predviđenih 28 tačaka dnevnog reda. Prihvaćena je izmjena Odluke o kreditnom zaduženju Centra za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac od 2 miliona KM uz zasnivanje založnog prava na objektu JZU-e, kao i ovogodišnje odluke o visini zakupnine neizgrađenog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje javne površine.

Javnim pozivom – putem licitacije biće oglašena prodaja 5 parcela u Industrijskoj zoni II površina od 1.189 do 7.157 m2 za koje postoje zainteresovani investitori. Vijećnici su tokom diskusije izrazili stav kako je početna cijena od 19,50 KM/m2, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka, niska kada se uzmu u obzir obimna infrastrukturna ulaganja u Industrijsku zonu, te da bi je u narednom periodu trebalo preispitati.

Putem licitacije biće ponuđena i prodaja objekta Veterinarske stanice sa pripadajućim zemljištem po početnoj cijeni od 732.615 KM. Kako je pojašnjeno iz nadležne Gradske službe radi se o privođenju zemljišta namjeni u skladu sa Regulacionim planom kojim je predviđena gradnja stambeno-poslovnog objekta. Kako bi se osigurao veći broj učesnika javni oglas će biti otvoren 30 dana.

Odlučujući po zahtjevu firme „Nova pijaca“ Porebrice, Gradsko vijeće je za 50% izvršilo umanjenje 5 mjesečnih rata zakupa za period maj – septembar prošle godine. Tome je prethodila žučna diskusija u kojoj su otvorena brojna pitanja vezana uz dugogodišnji rad i zakupodavni odnos Općine/Grada Gradačac i firme „Nova pijaca“, te odluka koje su usvajane nakon požara 2016. i 2019. godine.  Na prijedlog Kluba vijećnika SD BiH većinom glasova usvojen je zaključak da će se buduće iznajmljivanje zemljišta na lokalitetu Porebrice od 50 dunuma, koje trenutno koristi doo „Nova pijaca“, vršiti isključivo licitacijom, a postupak će biti pokrenut najkasnije 6 mjeseci prije isteka ugovora. Ferid Durmišević, šef Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove izjavio je da zaključak neće biti provodiv, služba ga neće pripremiti jer on nije u skladu sa zakonom.

Nakon obavljene diskusije, sa dnevnog reda je povučen prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac. Zakupcima kompleksa kule Zmaja od Bosne i poslovnih prostora u starom Srednjoškolskom centru za 6 mjeseci biće produženi dosadašnji ugovori, a u međuvremenu će se raditi izmjena opšte odluke o iznajmljivanju prostorija u vlasništvu Grada. Većinom glasova, na prijedlog vijećnika Elvedina Hrnčića (SDA), usvojen je zaključak da se za sve prostore čiji je vlasnik Grad Gradačac, a koji se izdaju pod zakup, raspiše javni poziv 6 mjeseci prije isteka postojećeg ugovora.

Vijećnici su podržali odluku o kupovini zemljišta u MZ Požarike radi izgradnje stambenih objekata porodicama čiji su domovi uništeni u klizištima. Sjednica je prekinuta nakon višesatnog zasijedanja i biće nastavljena u utorak, 11. februara.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube