Najnovije vijesti

Produžen Javi poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve

23/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Produžen Javi poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve
GRADAČAC

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020.godine u Dnevnom listu – Oslobođenju i WEB stranici FMPVŠ i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Grada Gradačac, Gradonačelnik Grada Gradačac

PRODUŽAVA JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (zahtjeva) za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– da se bave poljoprivrednom djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Gradačac,

– da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba,

– imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza i povrća (paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk bijeli, luk crveni, krompir, zelena salata i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program poticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

1. Zahtjev,

2. Kopiju važećeg žiro računa,

3. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopije) ili ovjerene kopije fakture (sjemena, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava).

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Gradonačelnik imenuje stručnu Komisiju za odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje rang liste koju dostavljaju Gradonačelniku. Saglasnost na predloženu rang listu daje Gradonačelnik. Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Gradačac i službenoj web stranici Grada Gradačac. O načinu i vremenu isplate posticaja za proljetnu sjetvu rangirani korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Gradačac, službenoj web stranici Grada Gradačac i putem Radio Gradačac. 

Produženi Javni poziv teče od 20.06.2020. godine i ostaje otvoren do 26.06.2020. godine do 15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na šalteru broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba na linku OVDJE

Prijavu na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC

H.K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava”.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube