Najnovije vijesti

Projekat registracije nekretnina za K.O. Srnice Gornje, Srnice Donje, Jelovče Selo, Sibovac, Rajska i Jasenica

15/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Projekat registracije nekretnina za K.O. Srnice Gornje, Srnice Donje, Jelovče Selo, Sibovac, Rajska i Jasenica
FBiH/BiH

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Grada Gradačca za katastarske općine Srnice Gornje, Srnice Donje, Jelovče Selo, Sibovac, Rajska i Jasenica pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

Navedene aktivnosti se provode temeljem Sporazuma o zajmu – Projekt registracije nekretnina, dodatno finansiranje – između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD (u daljem tekstu: „Banka“) koji je potpisan 02. srpnja 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. prosinca 2020. godine), a sve u cilju pružanja podrške uspostavi i zamjeni zemljišne knjige, i razvoju održivog sustava registracije nekretnina sa usaglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Gradom Gradačcem i Općinskim sudom u Gradačcu, potpisala Sporazume kojim su regulisani međusobni odnosi i obaveze koji se odnose na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjenu/uspostavu zemljišne knjige u 2. fazi Projekta. Nakon potpisivanja navedenih Sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa konzorcijem JV Gauss d.o.o. Tuzla – Trafficon d.o.o. Odžak (izvođač) zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine.

U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova je da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih općinskih službi predati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.

Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja predmetne katastarske općine da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

Nekretnine i prava na nekretninama koje se ne registriraju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige, će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnom zahtjevu i na teret zainteresiranih stranaka.

Radio Gradačac / FGU

Comments are closed.

YouTube