Najnovije vijesti

Sa 22 glasa svih prisutnih vijećnika usvojen Budžet Grada Gradačca za 2020. godinu u iznosu od 19,3 miliona KM

24/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Sa 22 glasa svih prisutnih vijećnika usvojen Budžet Grada Gradačca za 2020. godinu u iznosu od 19,3 miliona KM
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je utvrdilo Budžet za 2020. godinu u iznosu od 19,3 miliona KM, što je za oko 3 miliona više od posljednjeg rebalansa u ovoj godini. Za odluku je glasalo svih 22-je vijećnika koji su prisustvovali današnjem zasijedanju, nakon usvajanje nekoliko amandmana, od kojih je najznačajniji iznos od 120.000 KM za nastavak rekonstrukcije nacionalnog spomenika BiH – džamije Husejnije, što su sredstva najavljena sa federalnog nivoa.

Ukupno planirani prihodi iznose nešto više od 16,4 miliona, a primici koji se očekuju od prodaje zemljišta, zgrada i poslovnih prostora 2,8 miliona. Tekući transferi sa viših nivoa su planirani u iznosu od 256.000 KM, kapitalni 4,6 miliona, dok je najveći dio rashoda planiran za ulaganje u oblast komunalija, društvenih djelatnosti i lokalnog razvoja i iznose 6,1 milion KM. Odlukom o izvršenju budžeta za 2020. godinu Vijeće je, između ostalog, definisalo da su prioriteti u izvršavanju Budžeta povrat kreditnih sredstava, transferi za jednokratne novčane pomoći i socijalna davanja, te kapitalne investicije iz namjenskih sredstava, a potom plaće i naknade vijećnika i uposlanika, i druge obaveze.

Data je saglasnost gradonačelniku za obnovu kratkoročnog zaduženja kod komercijalne banke u iznosu od 500.000 KM po kamatnoj stopi od 4,25%, kao i JU „Banja Ilidža“ za kreditno zaduženje u iznosu od 2 miliona KM za realizaciju II faze objekta. Radi se o 7-ogodišnjem zaduženju po kamatnoj stopi od 2,47% sa grejs periodom od godinu dana, u cilju proširenja kapaciteta sa 80 kreveta koji će u funkciju biti stavljeni naredne godine. Razvojni projekat ove javne ustanove po kojoj je Gradačac prepoznatljiv ocijenjen je izuzetno pozitivnim od svih diskutanata.

Najžučnija rasprava vodila se danas oko prijedloga izmjene Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac. Vijećnici Kluba SDA iskazali su nezadovoljstvo dinamikom izrade Statuta Grada i produženjem Statutarne odluke do kraja 2020. godine, pa su ostali uzdržani tokom zajedničkog i pojedinačnog glasanja ističući da takva odluka treba biti donesena dvotrećinskom većinom. Predsjedavajući Gradskog vijeća Husein Kujraković je na kraju konstatovao da je Odluka donesena sa 18 glasova za i 1 uzdržanim, te da gradonačelnik ima rok od 3 dana da Odluku stavi van snage ukoliko ona nije u skladu sa Statutom. Nakon što je postalo jasno da Vijeće ne može donositi odluke dvotrećinskom većinom, na prijedlog kluba RDS-a, Nacrt Statuta Grada Gradačac povučen je sa dnevnog reda.

U nastavku rada 5. sjednice vijećnici su imenovali povjereništva u 14 mjesnih zajednica u kojima nisu provedeni izbori i zaključkom zadužili Izbornu komisiju za izbore u mjesnim zajednicama da u pojedinim slučajevima, tj. mjesnim zajednicama u kojima se zbog odustajanja ili preseljenja izabranih članova u drugo mjesno područje, u Vijeće MZ imenuje sljedeće lice po broju osvojenih glasova. Dopunom odluke o općinskim administrativnim taksama i njihovoj tarifi, vijećnici su oslobodili od takse poljoprivredne proizvođače koji su u postupku ostvarivanja prava na novčane podrške. Prihvaćen je Nacrt Odluke o komunalnim taksama koji predstavlja novi način njihove naplate i definiše tri gradske zone. Ovakav dokument biće upućen u javnu raspravu od 30 dana i, kako je najavljeno, pred Gradskim vijećem bi se u formi prijedloga trebao naći prije roka za razrez taksi za 2020. godinu.

Većinom glasova vijećnici su dali saglasnost na cijene vodnih usluga u narednoj godini, programe rada pet Javnih ustanova i informaciju o implementaciji programa UNDP-a u BiH za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje. Javnom preduzeću „Parkinzi“ data je saglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija na stadionu „Banja Ilidža“ sa UG SRU „Forma“ i FK „Zvijezda 1922“.

Danas je u Gradskom vijeću Gradačac svečanu zakletvu položio novi vijećnik u klubu SDP-a Denis Begović, čiji je mandat, nakon ostavke vijećnika Ismeta Hasića, potvrdila Centralna izborna komisija BiH.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube