Najnovije vijesti

Sutra 15. redovna sjednica Gradskog vijeća

16/05/2022 | objavio Radio Gradačac
Sutra 15. redovna sjednica Gradskog vijeća
GRADAČAC

Za sutra je zakazana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac za čiji je dnevni red predloženo 26 tačaka. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća je za ovu sjednicu predlažio sljedeći Dnevni red:

 1. 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac  za  period od 01.01.-31.03.2022. godine.
 2. 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine iz prethodne godine  na području Grada Gradačac.
 3. 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine rente po m² korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu za 2022.godinu.
 4. 4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac, za uspostavu prava građenja, radi izgradnje društvenog doma.
 5. 5. Prijedlog odluke o upisu prava vlasništva na etažnoj jedinici-garaži u korist Grada Gradačac.
 6. 6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (prodaja licitacijom Gradska garaža).
 7. 7. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (prodaja neposrednom pogodbom Omičević Nedžadu).
 8. 8. Prijedlog odluke o promjeni upisa posjednika i prava vlasništva (parcela 1199 “Škola” Gradina).
 9. 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Sibovac).
 10. 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac.
 11. 11. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU “Apoteka” Gradačac.
 12. 12. Prijedlog rješenja (odbacivanje zahtjeva Mustafić Esme).
 13. 13. Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2022. godinu.
 14. 14. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac za 2021. godinu.
 15. 15. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija (PKI) za 2021. godinu:
 • – Plan kapitalnih investicija za 2022. godinu;
 • – Plan kapitalnih investicija 2023-2025. godina.
 1. 16. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac.
 2. 17. Izvještaj o zaštiti od požara na području Grada Gradačac za 2021. godinu sa prijedlogom mjera.
 3. 18. Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća Grada Gradačac za 2021. godinu:
 • – JP „Komunalac“ d.d.;
 • – JP „Parkinzi“ doo;
 • – Javno stambeno preduzeće Gradačac doo.
 1. 19. Izvještaji o radu javnih ustanova Grada Gradačac za 2021. godinu:
 • – JZU Dom zdravlja Gradačac;
 • – JZU Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac;
 • – JU Apoteka Gradačac;
 • – JU Centar za socijalni rad;
 • – JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović”;
 • – JU Javna biblioteka “Alija Isaković”.
 1. 20. Izvještaj o kontroli provođenja odredbi Ugovora o privremenom korištenju i raspolaganju objektom Sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima, do donošenja konačne odluke Gradskog vijeća.
 2. 21. Izvještaj o načinu upravljanja i održavanja sportskog objekta u izgradnji Stadiona “Banja Ilidža”.
 3. 22. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora, korištenja i stanja u kome se nalazi krug „Gradine“, cjelokupni objekat „Gradine“, objekat „Lovac“ sa parking prostorom ispred Gradine.
 4. 23. Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Područna škola Vida” za 2021. godinu.
 5. 24. Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Popovača-igralište” za 2021. godinu.
 6. 25. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora korištenja i stanja u kome se nalazi objekat Autobuske stanice u Gradačcu.
 7. 26. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
Materijali za 15. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac nalaze se na linku:

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube