Najnovije vijesti

Sutra 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

13/09/2022 | objavio Radio Gradačac
Sutra 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Sutra (srijeda, 14.09.2022.) će se održati 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Sjednica će se održati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća predložio je dnevni red sa 32 tačke:

 1. 1. a) Nacrt Statuta Grada Gradačac; b) Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i provođenju javne rasprave.
 2. 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01-30.06.2022. godine.
 3. 3. Prijedlog dokumenta Okvirnog budžeta Grada Gradačac za period 2023-2025. godina.
 4. 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korištenju sredstava budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu (Mehić Edin – liječenje).
 5. 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korištenju sredstava budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu (Smajlović (Hakija) Bajro – stambeno pitanje).
 6. 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korištenju sredstava budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu (Senad (Muhamed) Karahmetović – stambeno pitanje).
 7. 7. Prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja u 2022. godini.
 8. 8. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra – put (Vida).
 9. 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja sa MZ Požarike.
 10. 10. Prijedlog odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac.
 11. 11. Nacrt odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
 12. 12. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.
 13. 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.
 14. 14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU “Apoteka Gradačac”. 
 15. 15. a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac; b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 16. 16. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanska prava, predstavke i pritužbe građana; b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanska prava, predstavke i pritužbe građana.
 17. 17 a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za poljoprivredu i šumarstvo; b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu i šumarstvo.
 18. 18. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za jednakopravnost spolova; b) Prijedlog rješenja o imenovanu člana Komisije za jednakopravnost spolova.
 19. 19. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za priznanja i nazive; b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za priznanja i nazive.
 20. 20. Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za gradsku deponiju Višnjik u Gradačcu.
 21. 21. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.
 22. 22. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Kolibri” za pedagošku 2021/22. godinu.
 23. 23. Prijedlog programa rada JU Dječije obdanište “Kolibri” za pedagošku 2022/23. godinu.
 24. 24. Izvještaj o nenaplaćenim potraživanjima Grada Gradačac za period 01.01.-20.08.2022. godine.
 25. 25. Izvještaj o radu i poslovanju JU i JP za prvih šest mjeseci 2022. godine: a) JZU Dom zdravlja Gradačac; b) JU “Apoteka” Gradačac; c) JP “Parkinzi” Gradačac.
 26. 26. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi grada Gradačac.
 27. 27. Informacija o stanju bezbijednosti na području grada Gradačac za period januar-juni 2022. godine.
 28. 28. Informacija o stanju sporta na području grada Gradačac.
 29. 29. Informacija o neprisustvovanju sjednicama spoljnih članova stalnih radnih tijela (komisija) Gradskog vijeća.
 30. 30. Informacija o provedenim aktivnostima na izradi Urbanističkog plana Gradačac.
 31. 31. Informacija o provedenim aktivnostima na Projektu vodosnabdijavanja Gradačac, Tendera T4 – komponenta Rekonstrukcija postojećih azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnjih profila i dotrajale mreže i izvori finansiranja.
 32. 32. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Radne materijale za sjednicu možete pogledati i preuzeti OVDJE

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube